آرشیف ملی افغانستان

Posted on at


 


آرشیف ملی افغانستان


آرشیف ملی افغانستان اداره ای است که در آن جا آثاری چون قباله ها، نکاهمنامه ها، روزنامه ها، اسناد دولتی ودیگر چیز های دیگر هم در آن جا نگهداری میشدند و میشوند. و اولین آثاری که در این جا نکهداری میشد از قبیل: نسخه های از قرآن کریم، تفاسیر و کتبی را نگهداری میکرد که با خط زیبای نوشته شده بودند. با گذشت زمان اثار دیگری هم جمع آوری شد که باعث غنامندی موزیم ملی و آرشیف ملی شدآرشیف ملی همزمان با موزیم ملی ایجاد شد. آرشیف ملی در سال (1356) به طور رسمی ایجاد شد اول این ساختمان حدودا در سال (1310) خورشیدی به منظور دفتر کار شاهزاده حبیب الله خان بناه شد این ساختمان یک مکانی است که به منظور آثارر تاریخی ایجاد شد


.


این آزشیف شامل 160000 قنامت تاریخی در آنجا نگهداری میشود این آثار شامل حکمنامه ها، روزنامه ها، عکسها، قباله ها، نکاهنامه ها و غیره آثار در آنجا نگهداری میشود همچنان فرامین احمد شاه بابا،تیمور شاه و دیگر شاهان در آنجاه نگهداری میشودو در اواخر یک دست نوشت دیگر تاریخی را از یک کتاب فروش در کابل خریداری کرد این آرشیف ملی در شهر کابل موقعیت دارد و از جمله با ارزش ترین اثار در این مکان نگهداری میشود این مقاله یک مقاله معلوماتی در مورد کشور خود ما و شما افغانستان بود امید که از این مقاله استفاده ای کرده باشید و به معلومات شما افزوده باشد


 


 


 About the author

160