جنگلات افغانستان

Posted on at

Share

Subscribe 26

جنگلات ازمهمترین منابع طبیعی افغانستان بوده ونقش موثری رادر رفع احتیاجات وبنیه اقتصادی جامعه وکشور دارد جنگلات افغانستان درقدم اول در تقویه بنیه اقتصادی مردم کشور از طریق بدست آوردن اسعار خارجی توسعه صنایع مربوط به آن وتهیه کار برای مردم اهمیت خاص دارد به درجه دوم ازنگاه محیط زیست دراصلاع وضع اقلیم سرسبزی کشور جلوگیری ازتخریب خاک ذریعه بادوباران تکثرحیوانات وحشی فراهم آوری علوفه وخلاصه درنگهداری رطوبت وآبریزی های خیلی اهمیت داردوجوددرختان سبب میشودتاازوقوع سیلاب هافرسایش خاک وانقراض تنوع حیاتی جلوگیری نمایدومنع زیبایی وطبیعت اندجنگلات فواید اقتصادی نیزدارندمثلا فروش چوپ برای ساختمان ها تسخین زغال ومیوه مغزدارکه اثرات قابل ملاحظه رادرتقویه انکشاف اقتصادملی حایزمی باشد درافغانستان حفظ وکنترول جنگلات توسط دولت وبشکل عنعنوی توسط مردم آن محل صورت میگیردیکی از تخریبات عمده محیط زیست درکشور ماازبین رفتن جنگلات درزمان جنگ وبعدازآن بوده که ضایعه بزرگ منایع طبیعی شمرده می شودبه صورت عموم جنگلات افغانستان به  3 دسته تقسیم شده اندکه عبارت از 1 جنگلات صنعتی 2 جنگلات پسته 3 جنگلات بته یی یاپراکنده میباشد.