امنیت فضای مجازی و سازمان ناتو 68

Posted on at


این ویدیو جلسه شورای ناتو را نشان میدهد که با میزبانی استونیا برگزار شده است و جلسه توسط رئیس جمهور این کشور با درخواست سردبیر ناتو شروع میگردد. این جلسه برای دفاع فضای مجازی و همگانی طرح ریزی شده است که امروزه به یک مشکل بسیار پیچیده و جدی در روابط جهانی تبدیل گشته است.امنیت فضای مجازی یکی از موضوع های جدی در روابط جهانی در غرب و شرق می باشد. بنابراین این ضرورت است تا امنیت آن تامین گردد و ناتو تلاش دارد تا تضمین های لازم را در این زمینه داشته باشد تا همپیمانانش را از هر نوع مداخله در امان نگهدارد. About the author

NATOChannel

The North Atlantic Treaty Organization (NATO) is an intergovernmental military alliance based on the North Atlantic Treaty signed on 4 April 1949. NATO constitutes a system of collective defense in response to an attack by any external party. This is NOT the official NATO website. For that site, please visit…

Subscribe 1958
160