لباس افغانی

Posted on at

Share

Subscribe 441

لباس افغانی مردم کشور ما درمواردخاص ومهم دارای رسوم وعنعنات خاص وزیبای میباشند،که در هرجشن ؛اعیاد،مراسم های عروسی،ختنه اطفال،مراسم فرهنگی درمکاتب،پوهنتون ها،مدارس،درمراسم های جش استقلال کشور وروزهای تاریخی دارای رسوم های خاص ودلچسپی اند.که دراین روزهابه صورت خاص به خوشی آماده گی کاملادرست گرفته ومسروراند،ومراسم خویش رابه رواج وعادات زیبای شان پیش میبرند. که یکی ازین رسوم درمحافل واین بزرگداشت ها لباس های افغانی مردم کشور مامیباشد.که باپوشیدن این لباس ها به زیب محفل ومجلس شان می افزایند. واین لباس هارابه بسیارعلاقه مندی تهیه میکنند تادرچنین مواقع استفاده میکنند .. این لباس هااطفال ،نوجوانان،وجوانان دختر وپسر میباشد.مثلا لباس دختران دارای پیراهن،شال،وشلوار میباشد که پیراهن آن ازتکه های مخمل ،شلوار شان ساتن وبساحالات حلیرمیباشد که شال وتنبان این لباس همرنگ است همچنان دراین لباس زیبای های خاصی دیده میشود مثلا:درآن ازمهره،خال،نگین،وآیینه باظرافت خاص درآن کارشده است واین نوع البسه به رنگ های مختلف ،سیاه،سرخ،سبز،آبی،......میباشد که پیراهن شان ازدامن کلان (کمرچین)میباشد شال وشلوارش همرنک میباشد. ولباس های پسرانه افغانی ما هم برای اطفال ،نوجوانان وجوانان ما میباشد.که پیراهن وتنبان آن به رنگ سفید میباشد واین لباس دارای یک واسکت وکلاه زیبامیباشدکه به رویش پوشیده میشود . این واسکت وکلا زیباتراز لباس است بخاطری که درآن از مهره وبیشتر آیینه به قسم ظریف کار شده است که باپوشیدن با لباس سفیدافغانی زیباتر میگردد


. ...


لازم به ذکراست که این لاس ها را چه قسم ودر چه موارد میپوشند؟


این لباس ها در محافل عروسی جوانان (دختروپسر)ازاهالی عورس وداماد پوشیده ودر حضور آنها اتن (اتن ملی)میکنند. در اعیاد(عید رمضان ،وعیدقربان)به منظور خوشی وتبارز مسروریت شان میپوشند. در مراسم ختنه اطفال به طفل شان ازین لباس درست کرده تا بعداز رسم ختنه طفل شان به وی بپوشانند. در مراسم خاص فرهنگی:در مکاتب یامحافل معارف،دانش آموزان دروقت به خوانش گرفتن سروده های شان این لباس را اعم دختر واعم پسر میپوشند. در محافل وجشن های رسمی مثل جشن استقلال کشور،رسم گذشت های کشور مان این لباس هارا به منظور خوشی وبهتر وزیباتر شدن محافل شان پوشیده ودر مقابل دولتمندان وبزرگان شان میاییند.وخوشی شان را تبارز میبخشند.


همچنان گفته میتوانیم که این رسوم وعنعنات بخش عمده فرهنگ زیبای ما راتشکیل میدهد .. وعده هم در خارج از کشورما افغانستان امیباشند که به این زیبایی وفزهنگ ما علاقه مندی بخصوصی نشان میدهند. واین نوع البسه را به نام (لباس افغانی،یا لباس ملی )مینامند.