Browse all SaiedaSadiqi's Blog Posts

سیب

Saieda Sadiqi

یک شب بارانی و زمستانی مادر مریضم با چهره پژمرده و با صورت زرد و زار و با…

by SaiedaSadiqi

read more

زنان

Saieda Sadiqi

همیشه از اینکه میگویند تو یک زنی و باید خاموشی را اختیار نمایی متاثر میش…

by SaiedaSadiqi

read more

مادر

Saieda Sadiqi

مادر کیست؟ مادر کسی است که با پشت پا نهادن به این دنیا به حیث بهترین یار …

by SaiedaSadiqi

read more