Browse all aqhida's Blog Posts

بی عدالتی

aqhida

بی عدالتی پدیده ای است که تمام انسان ها با ان روبرو هستند و برخی از انسان…

by aqhida

read more

من کی هستم ؟

aqhida

من کی هستم؟که در سختی وراحتی ها،در تاریکی شب هادرروشنی روزها،درگرمی تا…

by aqhida

read more

خودخواهی

aqhida

خودخواهی خودخواهی کلمه یست که برشخصیت هرانسان لطمه زده واورابی شخصیت م…

by aqhida

read more