Browse all bahareh-hoseini's Blog Posts

خالق من

bahareh-hoseini

وقتی تو در میان نوشته هایم جا میگیری سعی می کنم به درستی ترسیمت کنم آن گ…

by bahareh-hoseini

read more

مادرم

bahareh-hoseini

نگاهم به توست... مادری که عاشقانه زیست به بهانه فرزندان خود زندگی میکنم ب…

by bahareh-hoseini

read more

ابديت

bahareh-hoseini

ابد یت از آن توست گذری بودن از آن من ..... و رویاهایم پنهان شدم پشت سایه تل…

by bahareh-hoseini

read more

اذان

bahareh-hoseini

وقتی صدای اذان به گوشم میرسد! نهایتا در ذهنم به اذان میرسم ولی وقتی عمیق …

by bahareh-hoseini

read more