Browse all diba520's Blog Posts

محیط زیست!!!

diba520

محیط زیستیکی از جمله مهمترین کارهای که باید در یک کشورو یک ملت صورت گیرد…

by diba520

read more

وقت شناسی!!!!

diba520

وقت شناسی یکی از مهمترین کارهای روزمره و زنده گی ما میباشدو ما باید به و…

by diba520

read more

صلح!!

diba520

صلح یکی از بزرگ ترین نعمات الهی برای بشر بشمار میرود صلح مایه خوشبختی و …

by diba520

read more