Browse all fatema-rhamani's Blog Posts

چشمانم

Fatema Rhamani

باران درخشکسالی وجود،عطش زندگی جارمیزندوفریادهای"بامن بمان"گلوی هستی …

by fatema-rhamani

read more

صدایم کن!

Fatema Rhamani

زندگی را با من بشنو، نگاه هایم را لمس کن، باورم را بخوان، حرف هایم را ببی…

by fatema-rhamani

read more

من و خدا

Fatema Rhamani

یک عمر به خدا دروغ گفتم.به خیالم خویش بودم.وخدا هیچگاه به خاطر دروغ هایم …

by fatema-rhamani

read more