Browse all hamidullahhamidi's Blog Posts

شهرمن

hamidullahhamidi

شهر من دیگر چیزی برای گفتن ندارد ، روزها و هفته ها می گذرد ، اما کسی برای …

by hamidullahhamidi

read more

فقر

hamidullahhamidi

فقر درجهان یک پدیدۀ فراگیر ونگران کننده است که امروزه دریک جهان مترقی و…

by hamidullahhamidi

read more

ازدواج

hamidullahhamidi

ازدواج نعمت بزرگ الهی می باشد که توسط آن کار دین ودنیا برابر میشود ودر آ…

by hamidullahhamidi

read more