Browse all jawad-dorani's Blog Posts

سود

jawad dorani

خداوند متعال خوردن سود را حرام گردانیده است و شخصی که سود میخورد پروردگ…

by jawad-dorani

read more

آرزوهایم

jawad dorani

اندرین ویرانه ، در گوشه ای ، زیر سقفی که گویا ستون ندارد ، با هزاران رفیق…

by jawad-dorani

read more