Browse all moshtaq-ahmad-tokhi's Blog Posts

امید

Moshtaq Ahmad Tokhi

زندگی سراسر امید است و تکاپو، شور و تحرک. هدف زندگی راستین بسی مقدس و گرا…

by moshtaq-ahmad-tokhi

read more

حسادت

Moshtaq Ahmad Tokhi

حسد آن است که کسی میل نداشته باشد دیگری دارای مزیت و نعمتی باشد و بخواهد …

by moshtaq-ahmad-tokhi

read more