Browse all qahar-kabiri's Blog Posts

دوست یابی

qahar kabiri

یگانه راه دوست یابی برای هر شخص تنها راه داشتن درست این است که خود یک دوس…

by qahar-kabiri

read more

اندیشه

qahar kabiri

مراتب اندیشه ها یتان باشید زیرا اندیشه انسان سازندگی کلمات است و کلمات …

by qahar-kabiri

read more

رقابت

qahar kabiri

همیشه زندگی انسان ها در صحنه های پر از رقابت و پیش رفت و امتحان می گذارد …

by qahar-kabiri

read more

سر نوشت

qahar kabiri

سر نوشت را از سر باید نوشت که اینگونه هیچ امکان ندارد و همیشه انسان میخو…

by qahar-kabiri

read more

خاطرات

qahar kabiri

دهکده ما در نقط بلندی که مشرف بر باغ بوستان بود قرار داشت رود خانه نسبتا …

by qahar-kabiri

read more