Browse all rateb-rahmani's Blog Posts

بوی بهشت

Rateb Rahmani

اویس مادر پیر و ناتوان داشت باپولی که از راه چوپانی به دست می اورد، زندگ…

by rateb-rahmani

read more

ارگ هرات

Rateb Rahmani

هرات یکی از پر نفوس ترین و زیباترین شهر های افغانستان است. شهر علم و فرهن…

by rateb-rahmani

read more