Browse all zohal-ansari's Blog Posts

جادو

zohal Ansari

طلسم گری چیست؟روزگاری بود که بسیاری از مردم به جادو گر وطلسم گری چیست؟ر…

by zohal-ansari

read more

امید

zohal Ansari

شبی بسیار تاریک که حتی مهتاب هم در روی آسمان وجود نداشت وتاریکی کاملا هم…

by zohal-ansari

read more