آیه ای برای من 03

Posted on at


آیه ای برای من 03


لَئِن شَكَرْتُمْ لأَزِيدَنَّكُمْ (ابراهیم ، آیه 7)


اگر مرا سپاس گوييد ، بر نعمت شما می افزايم 


اگر انسان شکرگزار نعمت خداوند باشد، نعمت های خدا روز به روز اضافه می شود. البته در این آیه خود انسان مورد خطاب پروردگار قرار گرفته است که اگر شکرگزار باشد خود وی زیاد می شود. یعنی ظرفیت و نیاز وی بیشتر می شود. و طبعاً زمانی که ظرف بزرگ باشد مظروف بیشتری را می طلبد. همانطور که انسانهای بزرگ و با شخصیت قدر الطاف دیگران را می دانند و از آنها سپاسگذاری می کنند و انسانهای کوچک و خودخواه سپاسگذار نیستند. درست مثل درختان که در ابتدا شاخه هایشان را به سوی پروردگار بلند می کنند و طلب می نمایند و وقتی پر میوه می شوند فروتن و سر به زیر در برابر لطف پروردگارشان سجده می نمایند. و بنا به همین سپاسگذاری هر سال نیاز و ظرفیت شان و متعاقباً میوه هایشان بیشتر می شود.


About the author

MuhammadMusaJafari

Muhammad Musa Jafari
Date of Birth: 1988

Subscribe 0
160