انکس فلم- د راتلونکی آنلاین درامد؟ 1 او 2 برخه

Posted on at

This post is also available in:

پرون زه متوجه شوم چی زما د فیلم خپرونکی(وات مدیا) تصمیمی نیولی وو چی آخری پارت زما د لنډ فلم په نامه د زیر چسپناکه نوټونه د توزیع لپاره انتخاب نکړی. په لومړی کی ډیر متعجب شوم ځکه چی دوی تر اوسه زما 4 فیلمه یی توزیع کړی وو. په دغه صورت زه کاملا گیج شوی وم چی ولی دوی زما نوی فیلم نغواړی مخصوصا ما فکر کوو چی دا فیلم می یو ډیر ښه او د ډیر خرځولو لپاره دی او کولی شی په جشنوارو کی جایزه واخلی. د هغو نه وروسته زه د ځینو شیانو په فکر کی شوم, نه د دغه لپاره چی ما په دغه 4 میاښتو کی ډیری پیسی د اشتراگ کښښدلو نه لاس ته راوړی چی برابر کیدلی د 5 کالو عاید می چی اوت مدیا سره می کار کوو.


دغه 4 نیمی میاښت کیږی چی ما کار د انکس فیلم سره د لنډو فلم جوړولو کی پیل کړی. زما ملکری بهش انیمیشن, جاناتان ان جی, د انکس فیلم په اړه یی زما سره په ویسلر جشنواره کی په کال 2012 کی خبری وکړی. موږ هر کله د دغه موضوع په اړه خبری کولی چی ځرنکه کیږی خپل فیلمونه مو خپره او توزیعی یی کړو او د آنلاین عایداتو مدرک په اړه مو هم خبری کولی. ما مخته د ایتن په اړه می اوریدلی وو چی د فیلم توزیع کونکی د ای تیون لپاره هم فلم توزیع کوی اما زه متوجه شوم چی لږ درامد لری. فقط دغو ته فکر وکړی چی ځو نفره پیژنی چی لنډ فیلمونه یی اخیستی وی؟ لنډ فلم لکه یو فلم نه دی چی تاسو یی صل واره غوږ یی کړی. تاسو فقط یو او یا دوه ځله یی کوری. په دغه صورت د اشترکو ویدیو سایتو نو ته انگیزه پیدا کوی. اما یو فلم جوړونکی ځومره دخپل د فلم جوړولو نه درامد لاس ته راوړی؟ دا یو غټه پوښتنه ده.زه او جاناتان ان جی په ویسلر فستیوال کی د کلمبیا بیریتیش, کانادا


ما هر وقت دغو ته به می فکر کوو ډیر هوښیار وم کله کی پوه شوم ځرنکه کولی شو آنلاین پیسی لاس ته راوړل. مخصوصا هغه وقت چی زما فلمونه په یوتیوپ کی ویروسی شول او لږ پیسی د همکاری په توکه می د یوتیوپ سره لاس ته می راتلی. ځرنکه چی زما د فلم کتل په یوتیوپ آهسته آهسته ورک شول چی زما په درامد یی تاثیر کښیدو.په دغه صورت کی زه باید د پیسو کسب له پاره د 12 کاله کاری تجربی سره او د انیمیشن 12 کلنی آرشیو درلودلو سره به کرځیدم. که تاسو کوم ایده او محتوا لری پس د هغو وقت رسیدلی تا چی هغه ټولو خلکو کتلو ته یی کښښدی او د خپل ځان لپاره پیسی کمایی کړی. زه په عنوان د یو فلم جوړونکی او محتوا جوړونکی ستاسو ته پیشنهاد کوم تا چی د خپل کار نه پیسی لاس ته راوړی چی هر کله اوسی او هم باید ستاسو کار باید هر کله ښه اوسی. او باید دغی موضوع باندی پوه شی چی د انترنت سرعت سره, توزیع او خپرول د پرمختک په لور کی دی او تاسو به کمک نکړی اما باید تاسو پرمختک ته ادامه ورکړی.


صادقانه ووایم, زه هر کله د انکس فلم نه پوه یم اما زه هغه په عنوان دیو اضافی د فلم اشتراگ بنیاد او متفرق می فکر کوو. که ځه زه دغه ته پی یونځم چی انکس فلم چی د ویدیویی بنیادو حمایت سره او وب تی وی قرار ورکول د انقلابی فلم جوړونکو ته د آنلاین فلمو په توزیع کی او عایداتی مدرک په نړی کی یی پورته کړی. 


جاناتان زما نه پوشته وکړه چی څومره پیسی می په دغه لږ یو کال کی د انکس فلم سره کار کوم لاس ته راوړی دی. پریږدی ووایم چی واقعا یو غټ بدلون وو چی ما ته مخ شو. 5 شکله د غټ بدلون نه؟ .واقعا؟ ولی مخته ما د دغه په اړه ما اوریدلی نه وو؟ لومړی د جوړولو لپاره وو تا چی باور یی وکړی کله چی می انکس فلم ته بوتلو ما ورته واضع کړل چی ځرنکه د هر یو سړی پیسی په رنگی صورتی صندوق کی د ټولی نړی خلکو ته د گراف سره یی چی ورځتی څومره پیسی لاس ته راوړی شودل کیږی. دغه محض روښانیت دی. او ما د هنگفتی پیسی چی کسب کړی دی په شک کی وم اما هغو ماته وویل چی انکس فلم باندی دغه مبلغ ته رسیدلی دی. د هغو په مطابق دغه یو کاملا مجاز او قانونی کار وروپیژندل شو. هغو د انکس فلم استدیو یی په نیویورک کی لیدلی وه او مصاحبه یی هم ورکړه. هر ځشو ته چی جاناتان ویل علاوه کیدل او زه یی دغو ته کړم تا چی هر رقم ځوال د انکس فلم نه ولرم د هغو نه می وپوشتل. ما کار می د معرکی  بنیاد سره پیل کړو.د هغو وروسته کله چی زه د فستیوال راغلم د 2012 کال دسامبر کی می استراحت درلود. په دغه صورت ما وقت دغو ته کښښیدلو تا چی خپله انیمیشنی محتوا ټوله کړم او څو مطلبه ولیکم. زه ډیر په لټنکی وم تا چی و وینم کولی شم د جاناتان غوندی پیسی لاس ته راوړم. هغه شی چی انگیزه یی زما سره قوی کړه دا وو جنیفر بورن څوک چی محتویات او مطالب تائیده وی زما سره د ایمیل باندی په تماس کی شو او ما ته یی د انکس فلم راتللو یی ښه راغلنه وویل. او ما هم د دیالوگ باندی د هغو سره د ایمیل له طریقه خبری وکړی. دغه کار ماته یی آرامش راکړو چی په انکس فلم کی ځوک شته چی وکولی شم چی په خصوص توکه د هغو سره په ارتباط کی اوسم. ما ډیر سوالونه درلودل هغو هم د تلفن شمیره د راکړلو سه په ډیره خونسردی توکه یی زما سوالو ته ځواب راکوو.


ویلو ته یی حاجت نشته. په لومړی کی ټول شیان سخت تیریدل. په لومړیو ورځو کی می فقط ځو سنته لاس ته راوړی په انکس فلم کی. اما هغومره نه چی جاناتان لاس ته راوړی وی. اما ما خپل کار ته پیل ورکړو او د مطالبو اشتراگ کښښدلو سره په جمعی رسانو کی زما امتیازات پورته شول. همرانکه زما امیتازات هره ورځ پورته تلل او ما د ورځی څو دالره لاس ته راوړلی. ما وروسته جالبه کار شو. هغه وقت وو چی ایرن گلفیدن زه یی په خپله صفحی کی وروسته د یوی میاښتی نه زما راتلل انکس فیلم ته نمایان یی کړل او ما د دغو ټولو ستونزو نتیجه می ولیدله چی ماته اچول کیدله.


ما د دوو ورځو بعد دویم بخش مو د دغه مطلب نه به په اشترک کښښدم. چی زما د درامد کسب نه د انکس فیلم نه د فیلمو او د بلاگو لیکلو اشترک گذاری سره دی. لطفا د خپل نظریاتو سره په دغه صفحه کی ویساتی او د کامنت له طریقه هر سوال چی لری یی پوشتنه یی وکړی. مننه


 


زما فلم چی کار می دغه غوندی پیل شو.... زما انیمیشنی فلم په 2007 کال کی. زیړ چسناکه نوټونه About the author

HamidMayar

Hamed Mayar is Graduated in 2012 from Journalism (B.A) Herat University ,Afghanistan. Right now he is the Communication & Outreach Officer in AECOM/SIKA West. also The Social Media officer in ACSC Herat Branch. He have many Years Experience working with Media & press,(from 2010-2012 the Head Director of Asia TV…

Subscribe 0
160