تروریست 1:

Posted on at


 


این واژه ایست دلخراش برای همگان که همه را به ترس و وحشت می اندازد اما این کلمه یعنی تروریست واقعیت زمان کنونی ماست گرچه هنوز کسی نتوانسته تروریست را به معنای واقعی آن تعریف کند ولی باز هم بعضی تعاریف در مورد آن شده است1.تروریست کسانی اند که باعث رب و وحشت در میان مردم می شوند و هدف شان ایجاد ترس است


این گروه اشخاصی می باشند که برای منافع گروه خاص باعث وحشت می شوند .2


3.تروریست افرادی می باشند که برای رسیدن به منافع خود خواهانه خود دست به حملات دهشت افگنی می زنند


و از این قبیل تعریف ها به هر حال این گروه به هر علتی که باعث ایجاد ترس در بین مردم می شوند خواسته شان چیزی نیست جز به قدرت رسیدن خود شان و یا گروه مورد نظر شان که همانا می خواهند مانع پیشرفت های اقتصادی و فرهنگی مردم وآن جامعه شوند تا بدین طریق بتوانند به اهداف شوم و غیر انسا نی خود برسنداما سوال ا ینجاست که چنانچه تاریخ بیانگر آنست کسانی بودند که نمی خواستن مردم از واقعیت با خبر شده تا در مقابل آنها بی ایستند و خود را از چنگال شان برهانند و به این ترتیب انها را به چنگ گرفته و بر آنان حکومت کنند آیا تواستند به این هدف شان برسند ؟ چه زمانی تواستند به حکومت شان ادامه بدهند ؟ آیا مردم آن منطقه هیچگاه بیدار نشدند ؟ آیا در آن مناطق تحول ایجاد نشد ؟ آیا این وحشت گری های شان باعث کینه و نفرت از آنها نگردید ؟ یا  شاید هم باعث کینه شده باشد ولی آنان بروز نمیدهند و منتظر زمان هستند  تا بتوانند کسانی که بر آنها ظلم روا داشته آنتقام خود بگیرند این را گذر زمان به ما نشان خواهد داد . اشخاصی که این اعمال تروریستی را حمایت می کنند و عامل چنین جنایات بشری می شوند به این پرسش ها جواب شان بلی است پس چرا هنوز هم به این کار های زشت پلید و غیر انسانی دست می زنند آیا از نابودی ترس ندارند ؟About the author

160