تندرستی÷1

Posted on at


برای هرکس لازم است که درزندگی خودورزش کند.وفرق نمی کندپیرویاجوان است .وبایدهرصبح بعدازادای نمازبیرون ازخانه ودرفضای سرسبزورزش کند.کسیکه روزانه ورزش میکند.همیشه سالم وصحتمندمی باشد.وبایدهرکس درصبح بعدازادای نمازدربیرون درفضای سرسبزرفته وورزش کند.


چون توسط ورزش انسان دورازمریضی هاوهمیشه شاداب وعمرطولانی میکند.نموی سالم جسمی .وروحی اساس وبنیادنموی ذهنی شمرده میشود.چنانچه مادرکتابهاخواندیم .که عقل سلیم دربدن سالم است .ومابایدمهیشه ورزش کنیم .تادورازمریضی هاباشیم.سلامتی جسمی انسان بسیارمفیدوارزنده بالای ذهن وعقل وشخصیت انسان دارد.چون توست ورزش خیلی اشخاص باعث افتخارملت شدند.برای هرکس لازم است.تانظافت ومحیط زیست خوردن غذاهای مفیدوبدون چربی وسبزیجات استفاده کنیم .وبایددرهنگام شب غذدازیادنخوریم.چون بعضی ازاشخاص درشب ورزش کرده نمی توانند.وباعث بزرگ شدن شکم وبه مریضی های گوناگون مبتلامی شویم .وکسیکه غذای سنگین رادرشب استفاده می کند.بایدورزش کند.تالاغربمانیم.هنگامیکه ورزش می کنیم بایدبدن خودرابشوییم چون عرق زیادکرده بوی میگیرد.وخودراباآب پاک وصابون بدن خودرابشوییم .تاتازه وشادابی روح گردد


.وازامراض جلدی مثل بخاردانه های روح خارش سرنجات یابیم .وازهمه مهمترهنگامیکه ماغذاصرف می کنیم .بایددرسه وغت دندان های خودرامسواک بزنیم چون غذایی که لای دندان های مامیماندباعق کوخ زدن وخراب شدن دندان هامی گردد.وبایدهنگامیکه شیرینی استفاده می کنیم .بایدمسواک کنیم.وبایدمیوجاتزیاداستفاده کنیم .


تندرستی بایدیک نعمت بزرگی میباشد.وبایدقدرسلامتی خودرابدانند.تاازمریضی ها ومرگ دورباشند.وباعث کم شدن اقتصاددرزندگی نشود.وبعضی ازاشخاص که مریض میشودپول مصرف دوارانداشته وازبین میروند.پس انسان بایدکوشش کندباورزش زندگی خودرابه سلامتی ودورازمریضی هاباشد.پس ورزش بهترین وقایه ازمریضی هامیباشد.About the author

160