ځرنکه رویا محبوب په نیورک کی په عنوان د 100 بانفوس ځیرو په نړی کی په تایم مجله کی د مد اعکاسی, نیویورک کی ارتباط ونیوو.

Posted on at

This post is also available in:

مبارکی دی وی رویا محبوب ته د افغان سیتادل نرم افزار شرکت رئیس د دغه لپاره چی هغه د 100 نړیواله بانفوسه ځیرو په لیست کی په تایم مجله کی په عنوان د یو نومداره شخصیت ونومیده. او هم د فرانسسکو رولی لپاره تبریک د انکس فیلم رئیس او د ټولو انکس فیلم ښځو ګروه لپاره او د ټولو هغه کسانو لپاره چی د ښوونځی جوړولو لپاره د انترنت سره د افغانستان لپاره په سوچ کی دی. تا چی د دغه هیواد ځوانان په ویژه انجونی وکولی شی د جمعی رسانو نه ستفاده وکړی او هم په راتلونکه کی د نورو پرمختک په لور هیوادو کی هم. مرفقه اوسی.

په تیره مطلب کی چی په اشتراگ می کښښدو د کلید لغاتو نه او د هغو د اهمیت نه هر چا لپاره می بحث وکړو چی ډیر می د جمعی رسانو باندی تمرکز وکړو تا چی د انترنت باندی آشکار او د لیدلو وړ اوسی. رویا او فرانچسکو ډیر ښه مثال دی چی ځرنکه د کلید لغات او دنباله دارو نه چی د ستاسو د هم سطحو خلکو لپاره موثره دی  په ځای  کی چی غواړی ترقی وکړی کولی شی استفاده یی کړی

امتحانی کړی. په گوگل کی دغه Building Schools in Afghanistan متن تایپ کړی. د انکس فیلم (رویا) نتیجه د گوگل اوله صفحه کی او هره نوری ویدیویی داده گانی د انکس فیلم په اړه شایی .

شاید ډیر وقت کیر اوسی اما صبر ولری ځکه چی صبر شیرین بر لری او ستایو نتیجه به د ډیرو محتویاتو سره به همراه اوسی.  د یو فیلم توزیع کولو بنیاد لپاره لکه انکس فیلم چی د حرفه ای جوړ شویو فیلمو خپرولو اجازه ستاسو ته درکوی ډیر مهم دی تا چی هغه خلکو سره هماهنگ اوسی چی بهترینه محتویات تاسو ته جوړه وی لکه زموږ تیم چی بهترینه ویرایشگران اوفیلم  تهیه کونکی په نیویورک ښار کی او هم زموږ همکاران په افغانستان کی دی چی تر اوسه یی د ناتو او یا کوم بل پورته رتبه ارگان سره یی کار نه دی کړی.

اوس هر یو فیلم چی پورته یی وینی وبلاگ چی د ښوونځیو جوړول په اړه په افغانستان کی دی په حقیقت کی همداغه مراحله طی کوی. ځرنکه یی چی تاسو وینی. اما ولی؟ لند او غټ داستانونه پرته د تکنیکی اصول نه یی هماغه شی دی چی گوگل کولی شی تاسو پیدا کړی. تنها لاره چی نور مو وکولی شی تاسو په انترنت کی  پیدا کړی دا دی چی ستاسو گوگل پیدا کړی. تاسو باید د هر شی نه د پیدا کیدلو لپاره په دیجیتالی صفحه کی استفاده وکړی. ښه دا هماغه شی دی چی ستاسو کلیدی لغات پیدا کوی. په هر صورت په هره عنوان چی تاسو غواړی خپله ویدیو په هر سایت کی په اشتراگ کښښدی انتخاب یی کړی. حتمی به یی ځواب ردکړی.

دلته بل مثال دی چی هر وقت د هغه سره په ارتباط کی وم: مد عکاسی او د نیویورک ښار استایل. لطفا په گوگل کی یی پیدا کړ او د ویدیو بخش ته وړارشی. څو موقته د رد ځواب اخلی اما وب تی وی مودل او انکس فیلم د کلیدی واژو نه دی. دا هماغه معالمه په گوگل کی ده او په یوه ردکردی صفحه کی 33900000 کتونکی او نتیجه یی درلوده. دا فقط یو مثال د ډیرو نورو شیانو نه وو. اما د دغو واژو نامو مخارجی د خپل ځان سره درلودل.

 

"په افغانستان کی د مکتبو جورول"

     About the author

HamidMayar

Hamed Mayar is Graduated in 2012 from Journalism (B.A) Herat University ,Afghanistan. Right now he is the Communication & Outreach Officer in AECOM/SIKA West. also The Social Media officer in ACSC Herat Branch. He have many Years Experience working with Media & press,(from 2010-2012 the Head Director of Asia TV…

Subscribe 0
160