کتاب

Posted on at


کتاب


کتاب بهترین دوست انسان است که انسان را به جای های و مقام های بلند می رساند کتاب ذهن انسان را روشن می کند کتاب همیشه به یک انسان نسبت به استادش زیاد می آموزد چون منبع علم کتاب است


.


کتاب داشتن و خواندن یک نعمت الهی است که اشخاص خوشبخت مستحق اینها است و این اشخاص همیشه باید شکر خداوند (ج) را ادا کند پس خواندن کتاب پایه ها و اندیشه های جدید را به انسان می آموزد خواندن کتاب در زنده گی انسان ها بسیار مفید بوده که در زنده گی آن پیشرفت های زیاد را به وجود می آورد خواندن کتاب انسان را از تنهای نجات می دهدو بلکه برای تقویت دهنی و دفاعی انسان نیز مفید می باشد و هم انسان می تواند سر گرمی وآرامش خویش را از روی خواندن کتاب به دست می آورد کتاب خواندن نه تنها برای یک انسان مفید بوده بلکه به خانواده آن جامعه آن و حتا سر نوشت یک مملکت ان نیز بسیار مفید می باشد چون وقتی که یک مملکت خواندن کتاب یعنی مطالعه زیاد باشد در ان صورت آن مملکت دارای پیشرفت های موثر خواهد بود کتاب بهترین استاد در زنده گی می باشد که انسان را در راهای روشن و خوب سوق می دهد کتاب بهترین هدیه خداوند (ج) است که باید قدر آن را بدانیم از آن به خوبی محافظت کنم و شکر خداوند (ج) را ادا کنم


.About the author

160