بعضی از حیوانات به خواب زمستانی دارند

Posted on at


 

بعضی از موجودات و حیوانات در زمستان به خواب زمستانی می روند در تابستان و دیگر فصل ها بیدار می باشند اما در فصل زمستان به خواب عمیقی می روند چون نمی توانند در زمستان فعالیت داشته باشند و به جست خیز بپردازنند و برایشان به سختی غذا پیدا می شود به طوریکه ممکن است بعضی هایشان از گرسنگی بمیرند و نتوانند برای خود غذا پیدا کنند این حیوانات باید به خواب زمستانی باید بروند و گرنه از بین می روند از جمله مورچه ها در تابستان به جمع آوری غذا برای خود می پردازنند و در زمستان به هیچ وجه نمی توانند که بیرون شوند و از نظر جسامت هم بسیار ضعیف می باشند و تاب سرمای زمستان را ندارند 

و دیگر حشرات مثل مگس و پشه ها و موجودات و حشرات ریز دیگری می باشند که تاب سر مای زمستان را ندارند موش ها هم دیگر موجودات خورد و کوچکی هستند که نمی توانند غیر از درخانه ها در بیرون گشت و گذار داشته باشند و به دنبال آذوقه برای خودشان باشند کلا موجوداتی که زمستانی هستند فعالیت بدنشان در وقت  فرا رسیدن پاییز کاهش می یابد و درست نمی توانند جست خیز بزنند این از جمله خصوصیت بعضی حیوانات می باشد و دیگر موجوداتی مثل پرندگان هم از یک منطقه به منطقه دیگری کوچ می کنند و بسیار دیدنی می باشد کوچشان جایی نقل مکان می کنند که هوا گرم تر باشد نسبت به منطقه یی که هستند یعنی مهاجرمی شوند و دیگر حیوانات مثل خرس ها هم خواب عمیق زمستانی را دارا می باشند 

و بیشتر خزندگان  حتی انسان ها هم در بعیضی از فعالیت های خود در زمستان می کاهند مثل سرک سازی کارها یی  مثل س و مارها هم جز این دسته حیوانات می بااختمانی و دیگر فعالیت هایی که در زمستان با مشکل مواجه می شوند فعالیتشان را کمتر می کنند زمستان یک فصل سرماو آرامش بخش که همه چه انسان ها چه حیوانات به خانه های خود پناه می برنند و و با بارف باران این فصل خشنودیشان را نشان می دهند زمستان را دوست می دارم به خاطر آرامشش و قشنگی خاصش         

               

 About the author

ElhamSalehi

I have Done my Diploma in health but beside of my special degree i am writing and also doing buisness with my hasband the buisness that we start is the first and legal cosmatics and fragrance company register with Governament of Afghanistan i am really interst and love my Afghan…

Subscribe 0
160