بانک های افغانستان

Posted on at


                                                


بانک وبانک داری در افغانستان به صورت درست گسترش یافت است  واولین بانک افغانستان ده افغانستان بانک می باشد که یکی ازبانک های مشهورافغانستان می باشد که اولین دفعه  درافغانستان گشایش یافت ویکی ازبانک های مشهورافغانستان می باشد وبعد ازده افغانستان بانک پشتنی بانک می باشد که یک بانک نمونه می باشد درافغانستانوبعد ازپشتنی بانک بانک های دیگرمانند کابل بانک که کابل بانک هم یک بانک خوب می باشد وکارکردهای مختلفی دارد درافغانستان ودربخش غرضه دهی یک بانک خوب می باشد وبهترین بانک نمونه درافغانستان ای آی بی بانک می باشد که بهترین بانک می باشد وعزیزی بانک هم بانک بسیارخوبی می باشد که کارکرد های زیادیداشته است ومردم حسابات زیادی دربانک ها دارد وباختربانک نیزیک بانک بسیارخوبی می باشد که کارکردها خیلی زیادی دارد وبانک ملی بانکی برای ملت افغانستان می باشد که خیلی فایدهای برای ملت ما انجام داد است وتمام بانک ها چی خصوصی چی دولتی ازبانک مرکزی پیروی میکند درافغانستان وگردش بانک ها برای اقتصادکشورفایدهای زیادی دارد چه درزراعت وکشاورزی درتجارت بانک ها نقش مهمی دارد دراین مسایل کشورچون همین بانک ها است که ماشین پول دارد وپول ها را چاپ میکندوهمین بانک ها است که پول را انتقال ودریافت میکند وپول ها مردم عزیزما را مراقبت میکند دربانک ها وتمام بانک های خصوصی ازسرعت بسیارخوبی


 


برخورداراست درکشورعزیزما افغانستان چون بانک های خصوصی ازهمه امکانات بهرمند می باشد بانک ها خیلی خوب می باشد وکارمندان زیادی دارد وماهانه هرکدام ازکارمندان معاش میگیرد   About the author

bahmanbarekzai

bahman barakzai was born in nimroz province Afghanistan,graduated fram Riaz high school in 2007 in Herat bahman graduated fram computer Science in Herat

Subscribe 618
160