خطرآفات و امراض روی نباتات

Posted on at


امروزه نیاز غذائی موجودات زنده بخصوص انسانها وچگونگی تامین انرژی مورد ضرورت بدن درکشورهای مختلف متفاوت بوده چنانچه در کشورهـای توسعه یافته تامین نیازمـندی غـذائی شان عمـوماً ازنباتات باغـی (میوه جات، سبزیجات ) بصورت تازه بخا طر غنی بودن شان ازعناصر ضروری برای بدن، املاح ضروری، کاربوهایدریت مناسب و ویتامین های مورد ضرورت بدن استفاده بیشتر صورت گرفته نسبت به کشورهای درحال توسعه چون همه میدانیم که مصرف سبزیجات ومیوجات باعث مقاومت بدن درمقابل امراض گوناگون می شود.


خوشبختانه دراین اواخیر کشت وپرورش سبزیجات درکشورعزیز ما افغانستان تا حدی گسترش یافته وهم استفاده ازاین نباتات با ارزش دربین مردم  بیشتر شده است . امید که ما هم جائی خویش را دربین کشورهای توسعه یافته جهان پیدا نمائیم . انشا الله اما با اظهار تاسف باید گفت که حمله امراض (قارچ ها، باکتریها، ویروس ها ، ) وآفات (حشرات مضره ) باعث خسارات عمده به سبزیجات ومیوه جات شده که هم زیان آن به من و شما و هم به قشر دهاقین کشورکه در طول یک سال زحمت کشی و عرق ریزی متامل شده اند می رسد .


واین که چگونه به این مشکلات غلبه نما ئیم با آگا هی کامل از عوامل زراعی، محیطی ومنطقوی ایجاد یک سیستم صحیح مدیریتی زراعت بخصوص طرح برنامه های جامع دربخش حفا ظه نباتی ومبارزه به امراض وآفات نباتی که سالانه خسارات عمده ای را به محصولات زراعتی وارد میکند نیازمند ا ست .


که با حفظ مسئولیت و کارخستگی ناپذیر شما مسئولین، متخصصین، محصلین عزیز با کنترل و بـکارگیری شیوه های درست مقا بله به امراض وآفات نباتی انجام شده تا هم به مقداری از این مشکلات عمده متذکره رسیدگی شود و هم به قشرد هاقین کشورخود که در این عرصه فعالیت دارند کمکی را کرده باشید .


به امید زراعت عاری از امراض وآفات نباتیAbout the author

160