اوصاف همسر شایسته از نظر قرآن

Posted on at


اخداوند(ج) روی سخن را به تمام زنان پیامبر (ص)کرده،با لحنی که خالی از تهدید نیست میفرماید


امید است اگر او شمارا طلاق دهد پروردگار به جای شما همسرانی  بهتر برای او قرار دهد،همسرانی مسلمان ،مومن،متواضع،توبه کار،عابد،هجرت کننده زنان ثیبه وباکره.


در این جا قرآن شریف شش وصف برای همسران خوب شمرده است که می تواند الگوئی برای همه مسلمانان به هنگام انتخاب همسر باشدنخست "اسلام" وسپس "ایمان" یعنی اعتقاد که در اعماق قلب انسان نفوذ کند،وسپس حالت "قنود"یعنی تواضع واطاعت از همسر وبعد از آن" توبه" یعنی اگر کاری خلاف از او سر زند در اشتباه خود اصرار نورزد، واز در غذر خواهی وارد شود.وبعد از آن"عبادت"خداوند(ج)،عبادتی که روح وجان او را بسازد،وپاک وپاکیزه کند،وسپس"اطاعت و فرمان خدا(ج)" وپر هیز از هرگونه گناه.


"راغب"در مفردات می فرماید:روزه بر دوگونه است "روزه حقیقی"که به معنی ترک غذا وآمیزش است و"روزهحکمی"که به معنی  نگهداری اعضای بدن از گناهان است.منظور از روزه در اینجا نوع دوم است.


این نیز قابل توجه است که قرآن شریف روی باکره وغیر باکره بودن زن تکیه نکرده،برای آن اهمیتی قائل نشده،زیرا در مقابل اوصاف معنوی که ذکر شده است این مسئاله اهمیت چندانی ندارد.


نویسنده:سید علی اصغر یعقوب زاده160