خواب آرام و بدور از مزا حمت عرق

Posted on at


هستند کسا نکه در اثر عرق ریزی  زیاد از لذت خواب همیش محروم اند  یا نمی توانند بخواب بروند و یا هم درنتیجه ی عرق زیاد   بیشتراز چندین بار از خواب بیدار میشوند  و این  یک مساله ی نا را حت کننده است  و بعد از بیدار شدن دوباره مشکل است که بخواب خود ادامه  دهند .


خسته گی, نا را حتی , تنش و گاه هم نوع غذا ی که روز مره از آن  استفا ده میشود علل این ما جرا است  پس راه حل  در کجاست  ؟ ...؟ برای در مان این مشکل  می توان در قدم اول از انواع گو نا گون نوشیدنیها و خورد نیها استفاده کرد  و اکنون تعداد ازین خوردن و نوشیدنی ها را خدمت شما  پیش کش می نمایم به امید ایکه مورد توجه و استفاده تان قرار  گرفته و در رهای از مشکل نامبره  برای تان کمک نماید :


1-  شير : نوشیدن  یک گلاس   شیرداغ بصورت روز مره در شام گا ه و قبل از خواب  برای آرامش اعصاب نهایت مفید است  زیرا شیر دارای ماده ی تربنتو فان  و کلسیوم می باشد  اولی در آرا مش اعصاب و دومی هم برای استخدام تربنتو فان در مغز فعالیت مینماید  و بدین تر تیب  یک خواب را حت نصیب شما خواهد شد .
2-  استفا ده از آب به اندازه یکه لازم است  باعث خشکی بدن   و نا را حتی اعصاب میشود و معلوم دار که  نا را حتی اعصاب  خواب را از شما میگیرد  پس باید بطور روز مره  یک مقدار آب کا فی نوشید  و وشش کنید در قیسمت های اول روز به نوشیدن آب عادت نماید  یزرا نوشیدن آب در قیسمت های پا یانی روز و نزدیک به وقت خواب  نیاز شما را به رفتن حمام بشتر میکند و مجبور میشود که چندین بار خواب خود را قطع کنید  بدین اساس از نوشیدن آب در نزدیک اوقات خواب تان خود داری نماید .3- انيسون :  برا  اينكه  خواب را حت وآسوده  داشته باشید  مقدار از انیسون  را با کمی عسل در یک گلاس  شیر دا غ مخلوط نموده و بینوشید  این امر در آرا مش اعصاب  شما رول بس مهم خواهد داشت  و می توتنید  با اعصاب را حت بخوابید .
4 - مریم  گلی : استفاده ازین گیاه  عرق  ریزی و افسرده گی را  از بین برده  و به دستگاه  ها ضمه کمک و عملیه هضم غذا را سهولت میبخشدد  زیرا این گیاه در از بین بردن گاز د ستگاه هاضمه  نهایت  فعال بوده  و تنش عصبی را نیز از بین میبرد  و مناسب ترین  جهت نوشیدن آن  قبل از رفتن بخواب است  و باید داغ نوشیده  شود .


5- عدس :  دانه هاي  این گیاه  دارای ویتامین اسید فولیک  است که سورتونین را نگهداری میکند و سرو تونین ماده  ی است خواب آور  واین  سبب میشود که شما به آرا می بخوابید .


6زرد آلو :  برا بر است كه  زرد آلو تازه باشد  یا خوشکیده و یا هم  از  شربت آن استفاده صورت گیرد بدین ترتیب  مقدار تریبتو فان در بدن انسان اضافه گردیده  و باعث خوش حالی  آ سایش و را حت آن میگردد .7- کاهو  :  استفاده  از  گياه كاهو قبل از خواب نیاز انسان را بخوابیدن چند برابر میکند  این گیاه در خواب آوری نسبت به به مواد های شیمیای مصنو عی  بمراتب  فعال ر و با اهمیت تر است  پس کسا نکه از بی خوابی رنج میبرند باید به خوردن یک مقدار  زیاد ازین گیاه خود را  عادت  دهند .  نوشیدن مخلوط عسل و شیر داغ  یا چای  جهت خبر دادن به مغر و متوفق نمودن اورکسین  که وظیفه ی بیدار نگهداشتن  را  دارد خیلی ها  مفید است.


8- چای آماده  شده  از انواع گیا های سود مند و صحی : هما نند زنجبیل ,  یا سمین , نعناع ,  مر یک گلی ,  چای قرمز یا چای ترش , گل سرخ ؛ با بو نه و غیره که در مقاسیه به چای سیا ه سبز و چای سیاه چنای بمراتیب مفیدتر اند  چای آماده شده از گیاه های طبیعی و غیر مصنوعی برای همه آشنا استند  و همه برای از بین بردن عرق و  بیشتر  نمودن احساس بخواب  و آسایش در اثنای خواب رول بس ارزنده ی دارند . و کسا نکه دچار مکشلی بخوابی استندو از عق کردن در هنگام خواب اذیت میشوند ازین تجربه باید استفاده نمایند حتمن به  نتائیج مثبت دست خواهند  یا فت .


--  آیا آنچه که یاد  شد تنها راه تداوی مشکل بخوابی است ؟  البته که  نه راهای دیگر ی هم برای حل این معضله در اختیار ما قرار  دارد که  از جمله :


1- استفاده ی کمتر از ماده ی کافیین  و این ماده  در چای و قهوه به وفرت یا فت میشود  دور و یا هم  خود داری از نوشیدن نوشا به های گاز  دار همانند کوکا کولا و غیره لا اقل از  طرف  شب و در اوقات نزدیک بوقت خواب باید از نوشیدن این گونه نوشا به  ها خو  داری شود .


2-  فعاليتهاي  ور زشی بخصوص در شا مگاهی این امر با عث آن میشود که شما به خواب خیلی عمیقی نیاز پیدا کنید  البته به شرط انیکه  ورز ش را دو سا عت پیش از میعاد خواب انجام دهید    حتی تنها راه رفتن نیز می تواند زمینه خوابیدن بهتر را باری شما مساعد نماید زیرا راه رفتن هم نو ع از ورزش است .


3- تمام کردن همه ی کار وو ظیفه قبل از فرارسیدن  شب و و میعاد خواب  و باید قبل از بخواب رفتن حدود نم  سا عت را حت باشید و بعد خواب کنید .


4-   در  صورت كه براي خوابيدن آماده نمی باشید یعنی تا قبل ازین که خواب تان نیا مده  به رخت خواب تان  نروید .


5 - هر گاه احساس نا را حتی و خستگی کردید بلا فا صله بخوابید  زیرا اگر این فتره از شما فوت شد برای اعادع آن به یک ساعت ونم وقت نیاز است .


6-  در نظر داشت میعاد میعین برای خوابیدن  و مرا عات آن بصورت متداوم  در غیر آن نا منظم بودن میعاد خواب خود با عث نا را حتی شما میگردد .7- قبل از  رفتن بخواب کوشش کنید که تمام  نگرانیهای خود را فرا موش کنید .


8 - زمان که میخواهید بخوابید در باره کار های روز مره خود دیگر فکر نکیند و فقد بخوابید .


9- از خوردن نان هاي چرب و يا روغني  درشب خود داري كنيد  زیرا غذا های چرب برای هضم شدن به وقت کا فی نیاز دارند .


10-  انتخاب ميعاد معين براي بر خواستن ازخواب  و مرا عات آن بصورت دوامدار .


11- بعد از بیداری دیگر در رخت خواب خود با قی نمانید .160