زن ایور ها مو به مو

Posted on at


زن ایور ها مو به مو


ایام کودکی را به ناکامی سپری نموده است او از آوان که 7 سال داشت سخن می گوید هنوز هفتمین بهار زنده گی را سپری ننموده بود که پدرش دچار بیماری صعب العلاج گردید ماه ها تداوی را در بر گرفت،اما نتیجۀ جز مرگ در پی نداشت.تازه پا به 12 ساله گی گذاشته بود که پدر با او مادرش وداع کرد و هر دو را در تنگنا قرار داد دیری نگذشته بود که کاکا اش لقمۀ چربی را در مقابل چنگال خود یافت شاذیه و مادرش را به دو برادر به مبلغ گزاف به فروش رساند.دیگر از مادر ودختری اثری نبود،مادر ودختر (زن ایورها) روز ها مو به مو بودند مدت ها این ماجرا ادامه داشت در کنار این همه دشواری ها شاذیه و مادرش از خشونت خانواده شوهر بی نصیب نبودند شوهران نیز با هر دو رویه چندانی نداشتند.
در پایان سال دوم شاذیه دو چار مریضی جاغور گردید این بیماری سبب شد تا بهانه ایی خوبی برای شوهران شان شود شوهر شاذیه، شاذیه ومادرش را یکجا به خانۀ برادر شاذیه به بهانۀ تداوی فرستاد.شاذیه و مادرش مدتی به خانۀ برادرش به سر بردند در این مدتی که مادر و دختر در خانه پسر زنده گی مینمودند شوهران اصلاً از آنان بازجویی ننمودند وقتی برادر شاذیه متوجه شد که زیر کاسه نیم کاسه است مادرش را در جریان موضوع گذاشت.


 


مادر و دختر از شوهران تقاضا نمودند تا به خانۀ خود شان بر گردانند و آن زمانی بود که شوهران هر دو را ترک ولادرک گردیدند 3 سال تمام مادر ودختر بی سر نوشت در خانۀ پسر به سر بردند وقتی معیاد طلاق نزدیک گردید شوهران هر دو حاضر شدند.دادن طلاق از سوی شوهران با شروط و معامله گری در جرگه قومی مطرح گردید مادر ودختر مجبور شدند برای بار دوم به یکی از مراکز حمایوی زنان مراجعه نمایند واکنون انتظار دارند که وکیل مدافع آنان چگونه از حقوق شان دفاع خواهند نمود.About the author

160