جوانان

Posted on atجوانان
جوانان عضو فعال اجتماع هستند ودر تمام نقاط دنیا این قشر از اجتماع حرف اول را میزنند ودر تعیین سرنوشت کشورشان سهم پررنگی دارند،اما درکشور ما این ایده اجرا نمیشود ومعمولا جوانان را کم تجربه وخام میدانند.
از نظر مردم ما جوانان نمیتوانند در امور واداره کشورسهم بگیرند واین عدم اعتماد به جوانان باعث عقب مانده گی کشور میگردد،درصورتیکه این جوانان هستند که بااستفاده از قوه فکروتلاش خود میتوانند این کشور رابه نقاط بسیار بلند برسانند.
جوانان را میتوان به حیث پایه محکم اجتماع دانست وباید به آنها فرصت اثبات این موضوع را داد،اما متاسفانه در شرایط امروزی ما تجربه را مهم تر میدانند به همین سبب اجازه اشتراک جوانان را در بسیاری از کارها نمیدهند.به طور مثال اگر یکی از افراد این قشر برای کار به جایی مراجعه کند بدون در نظر گرفتن سطح تحصیل ویا کدام خصوصیت بارز در ابتدا تجربه او را مدنظر میگیرندوبه همین خاطر بسیاری از جوانان نمیتوانند به خواسته ها وآرزو های خود برسند.
نکته مهم اینست :در صورتی که به جوانان فرصت کار وپرورش دادن استعداد شان داده نشود پس آنها تجربه را چگونه بدست آورند؟
جوانان دارای شور واشتیاق خاصی هستند که با کمک وهمکاری آنها میتوان به پیروزی های زیادی رسید.
جوانان میتوانند با تکیه کردن به تجربیات گذشتگان واستفاده از آنها فکر خودرا پرورش داده وروی پای خود بایستند وافکار وجاذبه های منفی را از خود دور کرده وهمواره به قدرت واستعداد خود باور داشته باشند.
برای داشتن آینده ای روشن ما نیازمنده جامعه ای سالم دور از جنگ وخونریزی،فساد،تبعیض ونژاد پرستی ،خیانت .....هستیمکه بخاطررسیدن به این آرمان جوانان باید رقابت سالم را پیش بگیرند وحس وطن دوستی را در خود به وجود آورند.با استفاده از علم دین تربیه سالم را در جامعه رواج دهند و همیشه این را به یاد داشته باشند که فرهنگ اسلامی شامل تمام پیشرفت ها وخوبی هایی است که حتی سایر تمدن ها نیز از آن به عنوان الگویی قاطع استفاده میکنند، پس جوانان باید در تصمیم گیری های خود استوار بوده وفرهنگ غنی خود را با هیچ فرهنگ بیگانه ای عوض نکنند.


 ودر آخر میتوان گفت آینده نگری جوانان وترک افکار متزلزل ومنفی باعث ایجاد حس اعتماد به آنها میشود وآنها میتوانند با سعی وکوشش خود پیشرفت های زیادی رانه تنها برای خود بلکه برای مردم ووطن خود نیز به ارمغان بیاورند.


 
About the author

parvin-yari

i am parvin yari student of univercity

Subscribe 0
160