حقوق زن درجامعه

Posted on at


 زنان عضو فعال جامعه میباشند و مقام و موقیعت زن در جامعه بشری،ارج نهادن به او به عنوان رکن مهم خانواده انسانی،فرصت دادن به او برای اعمال اراده و نظر در مسائل شخصی و اجتماعی و رفع تبعیض های گوناگون در حقوق و امتیازات بین زن و مرد،مساله یی است، که در طول تاریخ بشری همواره مطرح بوده است

.

    زن به مثابه مادر در پرورش و تربیت افراد جامعه نقش بارز و اساسی دارد و دارای حقوقی است،که دین مبین اسلام و قوانین نافذ کشور برایشان داده است و تمامی افراد جامعه مکلف اند تا رعایت آنرا از جمله وظایف اساسی و مهم دانسته،و در پیروی از آن غفلت ننمایند.زنان نباید از تحصیل و سایر حقوق شان محروم شوند.زیرا همین زنان هستند که با تقدیم فرزندان شایسته،چون علما، دانشمندان،مخترعان و مکتشفان در رفاه و آبادانی جوامع نقش سازنده یی را ایفا میکنند

.      

زنان همیشه این احساس را داشته اند،که برخی از مردان حقوق آنان را محترم نشمرده به منزلت انسانی شان که همپایه مردان است، توجه نکرده به خصوص در اداره امور جامعه به آنها فرصت مشارکت و ابراز نظر و اعمال اداره را نداده اند از دور ترین دوره های  تاریخ تا عصر حاضرهر وقت زنان فرصتی بدست آورده اند به وضع موجود ورواج های جاری حاکم بر خود اعتراض کرده، خواستار رفع تبعیض بین خود و مردان شده اند.قرآنکریم مرد و زن را از لحاظ خلقت از یک جنس و در اصل گوهر انسانی یکی میداند.      

 

از نظر فضیلت و کرامت ودارا شدن ارزشهای والای انسانی و مقام معنوی و توانایی کسب صفات عالیه ،در تعبیرات قرآنکریم تفاوفی بین زن ومرد دیده نمیشود.در قرآنکریم از مرد به عنوان پدر و از زن به عنوان مادر نام برده شده است و فرزند مکلف گردیده که به آنها احترام بگذارد و نیکی کند

.

انسان موجود اجتماعی است که به تنهایی مطلق نمیتواند زنده گی کند و یک رابطه عاطفی بین انسان ها برقرار است. در واقع همین رابطه عاطفی است ،که از نسلی به نسلی دیگر منتقل میگردد و نوع انسان را با مفاهیمی از قبیل حق فرزندان بر پدر و مادر، حق پدر و مادر بر فرزندان،حق زنان بر شوهران،حق شوهران بر زنان،حق افراد بر جامعه،حق جامعه بر افراد وغیره آشنا میسازند و مفهوم حق وظیفه را در ذهن انسان ها حک میکند. 

 

نخستین حق دختران بر پدران و مادران شان اینست،که هر گز در میان دختر و پسر طوری فرق نگذارند،که دختر احساس تبعیض و خود فروتربینی کندو این تصور نادرست در ذهنش شکل بگیرد که اگر پسر می بود از بسا امتیاز ها برخوردار میشد.که اکنون به دلیل  دختر بودن خود از آنها برخوردار نیست. 

ودر اخیر اینکه به مقام و منزلت و حقوق زنان در جامعه توجه خاص شود و هیچ گونه تبعیض و خشونت علیه زنان صورت نگیردوبه تمام افراد جامعه لازم است که به زنان وحقوق آنها احترام بگذارند.

 

 About the author

razia11

راضیه محمدی شاگرد صنف دهم مکتب تجربوی شهر زیبای هرات

Subscribe 0
160