در سرزمین من

Posted on at


 


اشک است که می چکد


درد است که به هر گوشه آن ناله می کند


در سرزمین من     


آرزوها مرده اند


در زیر بار غم


در سرزمین من


      


عشق است که فریاد می زند


   در انتظار صلح


قلب است که می تپد


   در رهگذر صلح


در سرزمین من


کودکان فریاد می کشندن


از بی کسی و درد


در سر زمین من


همه در پشت پنجره انتظار


آن دختران پاکبا چشم اشک بار در سوگ نشسته اند


اشک است


        آه است


       درد است


در سر زمین من  


 About the author

mozhdah

I'm Mozhdah Mohtasebzadah,I'am From Afghanistan and I live in Herat city
I'm Graduatied From Goharshad High school, and right now I study at Herat University

Subscribe 0
160