زندگي گذرلحظه هاست وگذرلحظه هاگذرعمراست.

Posted on at


 

زندگي بهترين واژهء پر معني و پر خم و پيچ است كه در هر طبقهء آن راز و اتفاقات ناگهاني نهفته است

در زندگي بايد كوشيد تا به قله هاي بلند تر گام نهاد

در زندگي با مسايل گوناگون روبرو مي شويم بعضي اتفاقاتي كه ماراخورسند ميسازد ومارا به زندگي، و

زندگي كردن اميد وارميسازد و بعضي اتفاقاتي كه دلسرد مان مي سازد

 

طريقه وروش زندگي كردن رابايد بهتر آموخت درعرصه هاي رندگي بايد ازخود كوشش به خرچ دهيم

از عيش وعشرت هاي بيجا وبي معني فاصله گرفت ازنشستن بااشخاصي كه باعث هلاكت وبدبختي

خودمان ميشود فاصله گرفت.

وقتي ميخواهيم به چيزهاي بلند تردست داشته باشيم بدون تلاش نبايد آن رويا را به سر باقي بگذاريم، بايد

سعي كنيم تابه روياي كه داريم دست يابيم وبا هر گونه موانع كه باعث نرسيدن به روياي ما مي شود مجادله كنيم.

انسان دانا زندگي را بهتر مي فهمد، و مي فهمد كه از چه طريقي مي توان سعادت مند وموفق زندگي كرد

زندگي رامهم فكركردن واژه هاي زندگي رايك يك بزرگ شمردن وعملي كردن

به كارهاي پسنديده  درهرگام زندگي تعجيل داشتن و دست داشتن به كارهاي خارج از تصور، ازهرلحظه

زندگي لذت بردن هردقيقه آن رابزرگ پنداشتن صرف نظر ازكارهاي لهو ولهب كارهاي كه مارا غرق در شادي

هاي زود گذر ميسازد

مشكلات تجربه يست براي زندگي كردن بهتر و آسوده تر.

هر انسان زندگي رابه گونهء مي نگرد، مثلا" يك جوان زندگي رابخاطر برآورده شدن آرزوهاي خود ميبيند

كودك زندگي را همبازي كردن بااشياي بيجان به چشم ميبيند و امثال آن ....

 

امازندگي مشكلات زيادي را به همراه دارد انسان زماني كه به زندگي پامي گذارد مشكلات كم وبيش

اورا همراهي ميكند تا زمانيكه بزرگ شود وبداند كه مشكلات زندگي چيست و زندگي كردن براي چه؟

اگرمشكلات در زندگي وجود نداشته باشد انسان ها هيچگاه معني زندگي رانمي دانند هيچگاه زندگي رانميشناسند

به نظرمن شناخت زندگي بامشكلات كه درپيش رو داريم ميسر مي شود

زندگي دربرگيرنده يي تكليف هاست كه بايداز آن استقبال كرد.

در دوران طفوليت روزها دراز است، زمان آهسته ميگذرد هرقدرمابزرگ ميشويم همان قدر زمان زودميگذرد

وروزها كوتاه است زندگي

گذرلحظه هاست وگذرلحظه ها گذرعمرماست

درگذر زمان ما خوشي ها و بدبختي هاي زيادي را تجربه ميكنيم

عقربه هاي هر ساعت  زود ميگذرد و حركت عقربه ها را درك كرده نمي توانيم

يك پروانهء كه زندگي اش بيست دقيقه است تمام عمر رابراي زندگي فقط همين بيست دقيقه مي پندارد به فكر هيچ 

چيز ديگري نيست جز پرواز

هر روز از زندگي تجربه يست براي آينده.

 

نويسنده: مهناز ملكان  

 

 About the author

mahnaz-malekan

مهناز ملکان

Subscribe 0
160