طلوع آیینه ها

Posted on at
میان آیینه ها قد کشیده رنگ خیالم


هجوم رنگ، چی رنگی که برده قال به حالم

میان حسی که ازلابه لای نوردویده


ویاسکوت عجیبی که بسته است به شالم


میان آیینه ها سبزترحضورغریبی


که با ترنم شعرش کشیده عشق به فالم


 وانتهای خیالی که پرکشیده به دریا


وانتهای حضوری که کرده است زلالم


قشنگ ترسبدی ازحیات خواهم بافت


قشنگ ترسبدی تا رساندم به کمالمومن به وسعت شعری که پرزدست به دریا


وتوبه وسعت رنگی که پرزده زجمالم


بیاکه پنجره الهام راسرودچه خوب


بیا! که حادثه ایی سبزکرده فصل وصالم


مریم جامی


 About the author

MARYAMJAMI

MARYAM JAMI was born in herat,Afghanistan in 1994 and naw she is in literature facolty in 3th class she is a writer and most of the time write poem

Subscribe 0
160