حقوق زن ومرد دراسلام

Posted on at


دین اسلام دربین تمام ادیان بهترین دین میباشد .هیچ موضوع وهیچ مسله ازتمام جهات رالاینحل نګذاشته است. مسله حقوق رادربین افشارمختلف نیزتعین وتثبیت نموده . که ازجمله میتوان حقوق بین مرد وزن یادآورشد. دین اسلام نظربه دستورخداوند وپیغمبربزرګوارش حقوق زن ومرد رایکسان تثبیت کرده . چراکه دین اسلام به مبنایی عدالت استواربوده روی همین لحاظ عدالت اجتماعی راتوسعه داده وتاکیدات مکملی رادراین راستا نموده است.مردوزن که تشکیل زنده ګی اجتماعی رابوجودآورده اند، نظربه وظایف وعملکردهای شان دارای حقوق وحق معین میباشند که بایددربین بشریت مراعات شود اګرحقوق همدیګررامراعات نکنند پس عدالت برقرارنمیشود.درتمام عرصه هامسایل حقوقی،اجتماعی،فرهنګی،سیاسی،کلتوری وغیره مرد وزن حقوق مساوی دارند.مردها بازنها وزنها بامردها درکارهازنده ګی مشرکأ دوش بدوش هم کارمیکنندوروند زنده ګی راادامه میدهند


مثلا. اګرمردهادرجبهات روی باروی دشمن جنګ ومبارزه نمایند زنها درعقب همراه بازنها مبارزه مینمایند پس وقتیکه درجبهات جنګ باهمدیګرهمکارباشند فرقی بین ایشان نیست لذاروی همین لحاظ است که خداوندحقوق مردوزن رامعین نموده تاباهمدیګراحترام متقابل داشته باشندوبتوانندنظربه دستوراسلام زنده ګی خودرابه پیش ببرند.خداوند[ج]درموردآموختن علم هیچ فرقی بین مردوزن وجودنګذاشته است.زن ومرد میتوانند دوش بدوش علم بیاموزندوکارکنند.ودرتمام عرصه ها به روند زنده ګی خود ادامه بدهند.دین مقدس اسلام حقوق مساوی رااولترازهمه برای مردان وزنان عطا کرده تاازحقوق خوداستفاده صحی نمایند،
About the author

160