دنیا از نظر قرٱن

Posted on at


اگر نگاهی اجمالی به دنیای اطراف خود بیاندازیم خواهیم دید که تمامی علما, دانشمندان ,فیلسوفان وشعرا ,دنیا را کوچک وحقیر شمردند و شکایت ها ی بسیار از آن کرده اند که پر است از بلا ,افات ,حسرت ونگرانی ها ;هیچ گونه شادمانی در آن نیست که با ناراحتی همراه نباشد ; هیچ گونه لذتی در آن نیست که دردی را به دنبال نداشته باشد ;با حال هیچ کس اعم از شاه وگدا ,عالم وجاهل سازگار نیست.اما با وصف تمامی اینها عده ای کثیر از مردم سخت به آن دلبسته اند ودر رسیدن به خواسته ها وآرزوهای دنیوی خویشتن غرق در زرق وبرق این دیارفانی شدند.که این پدیده روز به روز موجب افزایش برخوردها ,رویارویی ها ,مبارزات,کش مکش ها وشر وفساد می شود که اینها بیش از پیش بر بی ارزشی وناراحتی های این زندگی می افزاید.

اغلب مردم سخت گرفتار این دنیایند و دراوضاعی نامناسب بسر میبردند وعده ئ دیگری که دنیا را دریافتند از آن دوری نمودند, و تمام دنیا وآنچه در آنست برخویش حرام دانستند و کنج عزلت گزیدند. ....خب چه شد؟ دسته ئ اول در رسیدن به دنیا افراط کردند ولی دسته ئ دوم نیز در راه تفریط روانه اند و خواه نا خواه دسته ئ دوم روزی تحت سلطه ئ دسته ئ اول قرار خواهند گرفت ,چون دنیای ساده ئ مان از آن قدرتمندان است وقدرت وحاکمیت توسط مادیات به دست می آید.

بعد از آن که اسلام ظهور کرد مشعل رستگاری همگان گشت ,لهذا برای  هدایت هر دو گروه  به راه راست و درست ,دوری از افراط و تفریط در عشق وعلاقه به دنیای فانی با پند واندرزهای والا , بی ارزشی وحقارت دنیا را به آنان گوشزد نموده وفرموده است:

(وماالحیاة الدنیا الا المتاع الغرور ) (نیست زندگی دنیا جز سرمایه ئ فریب )     سوره ال عمران/ایه 185

 (وماالحیاة الدنیا الا العب ولهو)  (زندگی دنیا جز لهو ولعب چیزی نیست)           سوره انعام/ایه 32

(حتی اذا اخذت الارض ذخرفها وازینت وظن اهلها انهم قادرون علیها اتاها امرنا لیلا او نهارا فجعلناها حصیدا)                                                                سوره یونس/ایه 24

 (تا زمانی که زمین زیبایی خود را گرفته ومزین میگردد اهل آن مطمئن می شوند که می توانند از آن بهره مند گردند ناگهان در شب یا روز فرمان خدا میرسد وآنان را طوری درو میکند مثل اینکه اصلا نبوده است.)

در کنار این آیات که برای اصلاح روحیه ئ دنیا پرستان نازل شده است البته آیات دیگری هم هست  که راه ها وشرایط واصول بهره برداری از مادیات دنیا را بیان ساخته که مسلمانان را تشویق نموده تا مبادا به واسطه ئ فقرو نیازمندی تحت سلطه ئ دیگر ملت هاومردمان قرار گیرند.همچون:

(ولا تنس نصیبک من الدنیا)  (سهمی که در دنیا داری فراموش مکن.)          سوه ئ قصص/ایه 77

(فانتشروا فی الارض وابتغوامن فضل الله..)  (آنگاه به دنبال کارتان در زمین پراکنده شوید واز فضل وکرم خدا (مال)بدست اورید.)                                                           سوره جمعه/ایه 10

(البته مالی جزو رحم وکرم خدا است که از راه حلال بدست آمده باشد ومالی که باظلم واز راه نامشروع بدست آمده باشدنه تنها جزو فضل ورحمت خدا نبوده بلکه موجب خشم وغضب خداوند میگردد.)

قران قلب مومنان را با دو خصلت والا و ارزشمند آشنا وتربیت نموده :یکی واگذار کردن دنیا به افرادی است که عاشق وشیفته ئ آنند ودومی تلاش درامور دنیوی در حد فراهم سازی نیازمندی های حیاتی ایشان  که برای یک زندگی اعلی ورهایی از تسلط واسارت دیگران الزامی است.هیچ دینی را نمی بینم که اعتدال ومیانه روی را اینچنین پیش گیرد وبشر را به راهی دور از افراط وتفریط رهنمون شودوهیچ بعد زندگی از نظرش دور نمانده ومهمتر اینکه دنیا را به عنوان یک وسیله معرفی نموده نه هدف ومقصد اصلی.  بیائیم روح مان رابا این دو خصلت قرین سازیم تا با آن صداقت,پاکی , ایثار, اخلاق وعدالتی اسلامی به رستگاری حقیقی دست یابیم ,واقعیتی  که جامعه مان محتاج انست .

سحرباباد میگفتم حدیث آرزومندی

      خطاب امد که واثق شو به الطاف خداوندی

                                         Never forget to say:                 

                                  «‌‌‌ la elaha ellal Allah»                                

             « لا اله الاالله »     160