دوست خوب کی هست

Posted on at


 


یک دوست خوب باید ازهمه لحاظ تکمیل باشد طربق رفتارطریق گفتار کردارنشستن پاشدن  یک دوست خوب باید دست ادم روبگیرد درروزهای سخت که این کاررا نمیکند ولی بعضی دوست ها این کاررومیکند دوست باید تک باشد یابگیم نمونه باشد دوست باید درروزهای که مشکل روبرومی شویم درکنارما باشد دوست باید مهربان باشد


 


درکارها دوست شوکمک کند دوست باید باعث افتخار باشد نه باعث پریشانی دوست باید مانند برادر باشد  دوست همیشه خوبی دوست رومی خواهد نه بدی دوست رووقتی دوستی درزندگی انتخاب میکنیم باید ازهرلحاظ دوست روبشناسی که چطوردوستی است یک دوست روباید خوبی هایش وبدی هایش روخوب بشناسی تا باان دوست شوی


 


یک دوست زمانی خوب می باشد که باعث سربلندی دوست باشد نه باعث سرپاینی دوست دوستی باشد که ماندگارباشد برای دوست  وقتی یک دوست به سفر میرود همرای دوستی برود که با ان دوست راحت باشد ازهرلحاظ وسفرهم خوش میگزرد برای هر دودوست.خوب بعضی دوست ها هست که به خاطرپول ویا بخاطرداری


 


با انسان دوست می شود وانسان ازاین دوست ها درزندگی انتخاب نکند چون این دوست ها باعث افتخارنمی باشد وخودم ازاین دوست ها ندارم ونمی خواهم داشته باشم چون باعث سربلندی ادم نیست ودوست معنوی خیلی خوب می باشد ادم داشته باشد ودوست معنوی انسان روسربلند میکند درجامعه درپیش دوست ها درپش پدرومادروانسان ازاین دوست ها انتخاب کند چون همیشه انسان روسربلند میکند نه پریشان دوست خوب کسی هست که همرازه ادم باشد   About the author

bahmanbarekzai

bahman barakzai was born in nimroz province Afghanistan,graduated fram Riaz high school in 2007 in Herat bahman graduated fram computer Science in Herat

Subscribe 0
160