حجاب

Posted on at


 

یکی از پایه های اساسی اثبات ایمان کامل ویقین به ذات پرودگار عالمیان از طرف دیگر پایبندی به موازین اساسی اسلام ،همانادیده ای حجاب است. حجاب تنها عاملی است که مخلوص از ایمان میتوانند سر لوح هر گامش وهر حالتش قرار دهد وانسان را فخشا ومنکرات باز میدارد.

خداوند پاک جلت عظمه در کتاب متبرکش در آیات روشن وتابنده اش ،در احادیث نبوی ودر صحیح البخاری های فراوانی از حجاب یک مسلمان تاکید نموده است.وانسان را به آن واداشته است که

\!

ای مومنان برگزیده ام یقین بر آن داشته باشید که یکی شاخصه های اصلی ایمان همانا حجاب اسلامی تان است.که توسط آن میتوانید به اثبات برسانید  تا توحید بر وحدانیت ویقین کامل به خدای بزرگ راابراز نمودیم. واین عظمت بزرگ چه راهکار های را به مانشان خواهد داد.

و حجاب جز از آن شاخه های ایمان است که انسان را از چنگال معصیت ها بلدور داشته ودر جوار رحمت بیکران الهی قرار میدهد. وقتی انسان در زنده گی همان گونه حجابی که خواسته خدای پاک وپیامبر بزرگوارش از بنده گان وامت است دورنمایی خویش قرار داده ،وآن وقت به هر کارش به فضل خداوند  بزرگ تماشاگر بهترین وموفقترین انجام باشد. هم اکنون در جوامعی است که عامل اصلی هر بدبختی وضعف ظاهر وباطنی شان همانا فقر حجاب اسلامی شان است. ودراین حالت سرمایه اصلی شان به حالت ناتوانی مانده است ،وخودرا به گودال های جهالت انداخته اند وراه را برای رسیدن به اهداف خویش تار ساخته اند

.

اما!   عقل وخرد کامل سزد تا انسان بر آن یقین نماید که خدای که بنده گانش را آفریده ،تمام قدرت هست ید توان اوست پس همان ذات پاک است که موازین وشاخصه های اسلام را برای مان میشناسد. زیرا در توان انسان هادرین نیست تا برای خود قانون تعیین نمایند وهرگز نیتواند بدون اراده به خدای پاک قرب قلب داشته باشند

.

حجاب از آن دایره ای اسلام است مه همه مسلمانان اعم از زن واعم از مرد را به سایه اش فراگرفته واصلی ترین چوکاتی است که مسلمانان واقعی که تخم ایمان بر وحدانیت خدارا دردل کاشته اند نمیگذارد تا گامی هم بدون درنگ بیراهه بروند. وهمواره در نظاره خاص خدای پاک خویش استند.

بلی !    این همان قرب قلب است به ذات پاک آسمانها.

اگر به صحبت های پیامبران ومعززین اسلام بنگریم به این خواهیم رسید ،که الگوی زن مسلمان ،زیبا زن اسلان (حضرت فاطمه "س")همیشه بر حجاب زنان تاکید داشتند. واولین وآخرین توصیه شان برای زنان اینست تا به حجاب خویش توجه جدی نمایند،و.هنگامی که مابراین تلقین داشته باشیم که حضرت فاطمه یکی از خانم های الگوی حجاب دراسلام مامیباشند .پس چه زیباست تا آن را دورنمایی اصلی کارهایمان قرار داده ویکی از رهروان خاص آن زیباسیرت وزیباصورت باشیم. تاخدای مان همیشه نظاره گر قلوب ما باشد.

وباید گفت :حجاب همان حفاظت وپوشش فرد از هرگونه زیبایی اش که به نامحرم آن روای دید نداشته ،(سر ،موی،ازبند دست به بالا،از بند پا به بالا،ودیگر زیبایی های فرد ..............)که نباید که جز محرم انسان کس آن را ببیند. واین عمل برگرفته از ایمان پاک فرد میباشد. که تاچه حد هراس وترس از خوداوند پاک دارد. زیرا انسانهای بی حجاب مورد غضب خدای پاک هستند.

در اخیر  روزی خواهد شد تا بهترین اعمال نامه به استقبال مان قرارگرفته وشاهد رضای پاک خداوند بزرگ وپیامبر اسلام حضرت محمد"ص"باشیم همانا با حجاب کامل.

پرستو" رحمانی"About the author

AsmaRahmany

Asman Rahmany is an eleventh class student in Mahjube Heravi.

Subscribe 0
160