خشونت د ښځو پر وړاندی

Posted on at

This post is also available in:

څرنکه چی اوس موږ د وژونکی متعدده خشونتونو شاهد د ښځو پر وړاندی یو هماغه توکه که د دغه اړه باندی فکر وکړو ډیرو لویو ستونزو سره په ټول هیواد کی مخامخ کیږو چی دا پخپله د بی ثباته او شاته پاتی شوی فرهنګ ښوونکی دی. او په اجتماع کی ډیری لویی ستونزی پیدا کوی او د اجتماعی حرکت مانع په هیواد کی کیږی. یو د لویو ستونزو نه چی سبب کیږی یو هیواد د اجتماعی حرکت نه شاته پاتی کیږی او انحرافه لاری باندی ځی خشونت د ښځو او نجونو پر وړاندی دی چی نن موږ د سختو خشونتونو شاهد په هیواد کی یو چی د دغه ټولو خشونتونو عامل بی سوادی په هیواد کی ده. (ښځي د ټولنۍ نیمه برخه ده) مخته د اسلام مقدسه دین راتللو ننه د ښځو پر وړاندی خشونت سرته رسیدلی وو تر هغه ځای پوری چی نجونی یی ژوند د خاورو لاندی کولی او ښځو ته هیڅ کوم ارزښت یی نه ورکولو او هغوی یی د بد نامی نښه فکر کولو.


مګر د اسلام مقدسه دین راتللو سره یو ډیر لوی بدلون رامنځ ته شولو ښځی په ټولنه کی د خاص ارزښت او ستاینی نه برخورداره شولی او ښځو ته حق ورکړل شو ترڅو چی د امورو کارونو کی د نرانو سره یوځای کار وکړی. ځکه د پیغامبر مېرمنو په ځینو غزواتو کی یی د دوی سره یی ګډون نیولی وو. په دغه صورت کی که زموږ پیغامبر٬ د بشریت ښوونکی او د خدای رسول د ښځو او نرانو حق یی مساوی ویلو او عدالت یی برقراره کړی وو پس اوس ولی دغه حق د هغوی نه اخیستل کیږی؟ ولی خشونت؟ ولی باید د اسلام لاره مخته بونځو؟ په کوم کتاب او دین کی راغلی دی چی یو نر د خپلی ښځی ژونډه او پځه یی په چاقو بندی قطع کړی؟ ولی یو نر خپلی ښځی ته اور ورکړی؟ ولی په یوه ښځه باندی تیری او خشونت وشی؟ آخر ولی خشونت؟ که ښځه نه وی نر نه وو٬ خلقت به نه وو٬ کوم نسل به نه وو.


څرنکه چی ویل شوی: (جنت د مورانو پښو لاندی دی) که ښځه نه وی په دغه صورت کی مور به هم نه وه٬ او هیڅ کوم نوم او نښه به د آدم اولادونو نه به نه وو ځکه چی ښځه: ښځه مور ده٬ ښځه د تفکر٬ خلاقیت٬ انسانیت او بشریت نښه ده.


په دغه صورت کی باید د ښځو او نجونو حقوق ته احترام وکړی. ځکه چی د نن نجونی د راتلونکی مورانی دی. له بده مرغه٬ نن ډيری کورنۍ د خپلو نجونو تللو مانع ښوونځیو ته کیږی او یو ښمېر ډيری ښځی د پوه برکت نه محرومه پاتی کیږی د نجونو واده مخته د قانونی وخت نه د لویو خشونتونو نه د ښځو پر وړاندی ګڼل کیږی.


د تاسف ځای دلته دی چی ډيری کورنۍ چی د ټولنی لاندی قشرو کی ژوند کوی ډير ژر خپلی لورانی واده کوی چی له بده مرغه په راتلونکه کی د ډیرو لویو ستونزو سره مخامخ کیږی او نه دا چی د علم له برکت ته محرومه پاتی کیږی مګر د ژوند وژونکی ستونزو سره ژوند تیروی. بیچاره هغه ښځی چی مخته د قانونی وخت نه واده کوی د اولاد راوړلو په وخت کی ډيری ښځی خپل ژوند د لاس  ن ورکوی. آیا نجونی د ټاکلو حق نه لری؟ آیا نجونی نشی کولی د خپلی راتلونکی په اړه د تصمیم نیولو حق ولری ولی؟


ولی په ځینو فامیلی او قبیلوی ستوتزو او بحثونو کی ښځی قربانی شی او ښځی ورکړل شی؟ آیا دا عدالت دی؟ دا دی د ښځو حق او حقوق په ننی ټولنه کی؟که موږ ژور فکر تیرو وختونو ته مو وکړو د افغان ښځی او نجونی لکه: ناهید قهرمان چی لکه ستوری غوندی د شجاعت او شهامت په آسمان کی برښیدله. ملالی قهرمان چی نوم یی د ښځی بودلو شجاعت په خاطر باندی په تاریخ کی تړل شوی دی او دا مثال دی چی لکه سپر غوندی د دښمنانوو پر وړاندی یی مبارزه کوله.


که اجازه ورکړو د افغان ټولی ښځی یو٬ یوه ټولی ملالی اوناهید دی. په دغه صورت کی باید د افغان ښځو غږ واوریدل شی ترڅو چی د خشونت لاس د هغو پر وړاندی لنډ شی. اجازه ورکړو  ترڅو چی د افغان ښځی ملالی او ناهید غوندی آتلانه ژوند وکړی ترڅو چی یو پرته د تبعیض نه افغانستان ولرو په خپلو ښځو او نجونو باندی ویاړ وکړو ترڅو چی یوه ورځ زموږ ویاړ وکرځی.


په هغه ورځ باندی چی زموږ هیواد پرته د خشونت نه اوسی او د ښځو او نجونو مظلومه غږ د خشونت او تبیعیض پر وړاندی ونه آریدل شی!"د ښه راتلونکی په هیله باندی"


لیکونکی: "هــــــــــــــــــــانیه صدیقــــــــی"About the author

HamidMayar

Hamed Mayar is Graduated in 2012 from Journalism (B.A) Herat University ,Afghanistan. Right now he is the Communication & Outreach Officer in AECOM/SIKA West. also The Social Media officer in ACSC Herat Branch. He have many Years Experience working with Media & press,(from 2010-2012 the Head Director of Asia TV…

Subscribe 319
160