پولیس در خدمت مردم

Posted on at


پولیس ,پولیس کلمه مقدس گذشت و فداکاری ، قهرمان و مبارز ، حفاظت و صیانت کشور، هموطنان و دوستان در چهار چوب کشور و کاشانه اش است .


و سپر دفاعی در مقابل هجوم و تعرض عزت و شرافت و نوامیس وطنش و کشورش و استوره مقاومت و ایستاده گی ،محافظه جامعه اش در مقابل شیاطین فساد انحرافات سر نفوذ ناپذیر سیلاب ها و بادهای طوفان زای ویرانگر برخاشته اختلافات مردم و بیگانه پرستان.


پولیس در پایه و ستون های محکم و ضعیف امنیت کشور در آمده و برای حافظت شهر و کشورش تلاش میکند و قلبش برای امنیت می طپد پولیس در همه وقت مضطرب و پریشان از حوادث و واقعات ناخوش از سوی مردمان خلاف کار و ضید صلح و آرامش صدمه رسیدن به کاشانه و شهر و کشور شیرینش است .


 عشقش برای محافظت از خانه و مسکن ، شهر و کشورشبه بزرگی کوه ها و قله های بلندو وفاداریشبرای تامین امنیت به وسعت اوقیانوس های پیکران ، شجاعتش برتر از رستم و سهراب ، عظمت روح و روانش در فداکاری حریمش برتر از قهرمانان و مبارزان تاریخ ، تشویش و پریشانی ناامنی ها ، حمله و دستبرد دزدان و غارتگران ناموس و دارای های کشورش او را چون شیر زخم خورده خشمگین نموده و برای دفاع و تامین امنیت بر کشورش او را آماده می کند .


روح و تنش آماده دفاع و نابودی دشمن های محیط و افراد نابکار ، خلاف کاران است او در فدا کردن جان و تنش با خون گرم و دل پر طپشش رضاکارانه و مخلصانه حاضر به قربانی جامعه و شهر و کشورشاستو در راهی محافظت از کشور می جنگد قرمانه در برابر خلاف کاران می ایستدد برای آزادی ، صلح ، امنیت و آرامش جانش را فدا می کند .


پولیس و سربازان کشور ما چون لایه ئی محافظی از وطن ماست برای دفاع و محافظت مردم و کشور شان می جنگند و در این راه از جان شیرین خود می گزرند تا که باشد کشور شان چون کبوتر آزاد در آسمان ها پرواز کند .About the author

SoniyaAkbarzade

soniya is a student in mahjuba hiravi high school ,enroled in school on 1384 she will graguat from school on1393 and soniya did a three-year competency test and she want to become adoctor in the future.

Subscribe 0
160