برخورداسلام درمقابله با پیشداوری

Posted on at


برخورداسلام درمقابله با پیشداوری


تعالیم اسلام نگرش های را پرورش میدهد تازمینه های پیشداوری را ازبین ببرد .برخی ازین نگرش ها عبارت است:


برابری انسان ها :تعالیم انسان  براین واقعیت تاکید دارد که گروهای انسانی از لحاظ قومیت ،نژاد ووابستگی گروهی برهم برتری ندارند.وچنین ملاک ها ارزش محسوب نمی شو .برای متقاعد ساختن انسانها براین واقعیت براصول ذیل تاکید میشود


 .


اولأدرک این حقیقت ،که انسانها ازیک پدر ومادر پدید آمده اند .درقرآن آمده است: ای مردم از پرودگار هراس داشته باشید ،که شمارا از نفس واحدی خلق وجفتش را نیز از اوآفریده واز آن دومردان وزنان بسیار به وجود آورد


.


این آیت به طورروشن اعلام میدارد که انسان ها مبدأمشترک داردند ودرحقیقت نوعی واحدی محسوب می شوند ومجالی برای ادعای برتری گروهی یانژادی بریکدیگرنداردند.


ثانیأاین امربیان میشود ،که پیغمبر اسلام(ص) همه انسان ها به توحید فرامی خواند وهیچ گاه رسالت خودرا مخضوص به گروه یا قوم خاص نمیداند


.


قرآن عظیم الشان بیان میدارد،که توای پیغمبر(ص)رحمتی ازطرف خداوند بر همه جهان استی .


ثالثأ تقوا به عنوان برتری :اسلام با ملاک های گروهی به شدت مقابله میکند وتقوا را تنها ملاگ برتری میدانند


.


درآیه ازقرآن عظیم الشان _حجرات آیه(13) "آمده است که ای مردم شمارا از مرد وزنی آفریدیم که وشمارا به صورت دسته ها وقبیله ها گردانیدیم تاباهم شناسایی متقابل بدست آورید


.


"درحقیقت ارجمندترین شما نزدخداند پرهیز کار ترین شما است "


درین آیه ابتدأاعلام می شودکه همه انسانها ازنژا،رنگ قومیت پدرومادر مشترکی داردند تفاوت بین آنها درین جهت وجود ندارد


.


درمرحله دوم تفاوت های گروهی وقومی وسیله برای شناخت یکدیگر واستقرار روابط اجتماعی مناست معرفی میکند ودرنهایت به بیان ملاک برتری میپردازد که همان پریزکاری ورعایت حدود وقوانین الهی است.


نویسنده:جواد نورزی.


 


 


 


 


 


 


 


 About the author

jawad3noorzoy

One of the womensannex writer

Subscribe 0
160