خوب وبد

Posted on at


                                                                 

خوبی وبدی یک موضوع خوبی می باشد برای بحث کردن ویکی خوب ویکی بد می باشد وخوبی که است بسیارخوب می باشد برای انسان درجامعه چگونه دریک محیط زندگی کند چگونه اخلاقی داشته باشد چگونه بامردم رفتارکند باچه زبانی صحبت کند که مردم را نارحت نسازد ازدست زبان خود وبه مردم نیکی کند تاجای که می تواند

ومردم را ازخود راضی نگهدارد ومردم بادیدنش خوش حال شود نه که فراری باشد ازدست زبانش وهیچ وقت درزندگی به کسی بدی نکند چون ازادمی که بدی میکند کسی خوشش نمی اید وبااون گپ نمیزند وگپی را هم به اون نمیگوید چون اون یک شخص خوب نیست بد است وبا ادم های بد کسی گپی نمی گوید چون بد است وکسی ازادم بد

 

دل خوشی ندارد وخاطری خوبی ندارد چون اون یک انسان بد است وباکسانی بنشینید که ازهرطرف خوب می باشد نه بد وبا ادم خوب هرکس دوست دارد که دوست باشد سفرکنند وراضه خودش را میگوید طفری برود ولی با ادم بد

 

کسی نه چیزی میگوید ونه جای میرود چون ادم بد بد است پس باید همیشه خوب بود درزندگی نه بد وکارهای خوبی کرد درزندگی نه کارهای خراب وباید یک شخص نمونه بود خوب بود فقط خوب.ویک خلق خوش داشت باشیم تا خلق را شکارکنیم نه یک خلق بد داشته باشیم About the author

bahmanbarekzai

bahman barakzai was born in nimroz province Afghanistan,graduated fram Riaz high school in 2007 in Herat bahman graduated fram computer Science in Herat

Subscribe 0
160