باران

Posted on at


باران عبارت از رحمت بخشایش وبزرگی خداوندج در حق بنده گانش است.


باران یک نعمت بزرگ خداوند است که با باریدن آن زمین که در حالت خشکه ومرگ قرار دارد خداوند به اثر لطفش اورابه حالت تازه گی وترنم درآورده ونیروه های رشدونمو درآن انکشاف می یابد.


باران قدرت ومعیشت بزرگ خداوند را نشان می دهد به اینکه الله متعال آسمان راپهناوری وبدون ستون آفریده بعد از حرکت ابرها باران را بوجود آورده واین باران است که زنده گی انسان ها را در روی زمین مهیا نموده است وزمین بارور کرده وانواع گیاهان زنده جانها در او زیست می کنند .باران وسیله نجات زمین وزنده جانها می باشد وهمه ما باید در مقابل این نعمت عظیم خداوند سر تعظیم را پایین آورده وشکربزرگ خدای متعال را به خاطر این عطیه بزرگش بجا بیاوریم.


خدایا سپاس ازینکه مارا لایق آن دانستی که باران رحمتت را استشمام کنیم.وبه بزرگی هایت پی ببریمAbout the author

fardina1ahmadyar

فردینا احمدی یار هستم صنف دوازدهم مکتب لیسه محجوبه هروی با شنده ولایت هرات متولد سال 1375هستم

Subscribe 0
160