بهار

Posted on at


بهارنویدبخش زنده گی وروزگارنووبه طبیعت ومخلوقات وانسان هااست .بهارفصل مژده  وپیام های ونعمت وهواپاک الهی درحال رسیدن به منزل مقصوداست .هواوبوی بهاردرنسیم صبح هادرهمه جاپیچیده .......وزنده گی وزنده گانی رابه سرزمین وملت مامیرساند.تابرای روزهای آینده فصل نووسال نوآماده گی های لازم رابگیریم وخودرابرای تلاش وفعالیت درسال نومهیاسازیم وطرح وبرنامه داشته باشیم


.آرزوها.امیدهای زنده گی راباشکوفایی گنجینه های سبزوهوای معطروشکوفاوپیراسته سازیم .


طبعیت درتکاپووتلاش است تاگنجینه ی مخفی منابع وآشکارخودرابه انسان هاومخلوقات روزانی کندوزنده گی رادررودخانه ها،وقله ها،ودره ها،ودشت ها،به جنبش وحرکت درآورد.درخشان وگیاهان ونباتات راباجوانه ها،پندک ها،برگ وشاخه های سبزآرسته سازدوغنچه های گل هارابرسروروی ودامن گل بوته ها،وسبزینه ها،وشاخه ها،بیاویزدوطبعیت رابانواع عطرومشک پیراسته نمایدبوستان هاوگلستان


هاراباقبارسبزوزمردین آرایش وپیرایش دهد.


وقطرات شبنم رهچومرواریدهای درخشان برقلب برگ هابیاوزد.


وردسالون های زیبای آراسته شده محیط پرنده گان وبلبلان عاشق ونغمه سرایان سحروچیچه عاشقان دلدادهاراپذیرایی نماید.


باریزش باران هاوجاری شدن چشمه هاوآب شدن یخ ها،مایه حیات رادررودهای خانه ها


هامون ،دره ها،ودشت ها،جاری سازد.


وزنگاربجامانده سرماوزمستان رابروبه لانه هاوکاشانه هادربوستان هاوسبزهزارن کاخ وقصرهای پرنده


گان به جنبش وحرکت درآورد.


پروانه هاباشاخک هاوبال های رنگین وبلورین بربرگ هابه پروازدرآینده وبرلب های غنچه هابوسه زنندوشهدزنده گی رابنوشندومستانه برگردد.


نسیم وبادبهاری درلابلای شاخه هاوبرگ هانغمه وترانه های عاشقانه رابنوازدوآهنگ اش دل عاشقان رابه طپش وهیجان درآورد.


بهاربانواختن سرودونوروزیی خواب رادرچشم های خسته وخواب آلودخواب رفته گان زمستان بگشایدوپیام حیات بخش ایزدرابه همه جانداران خفته درخاک ،وآب وهوابرساندتازنده گی نوراباتلاش وکوشش تفریح وگردش وجمع آوری روزی ونعمات هدیه شده بپردازندوردشکران وبرکت نعمات حق سپاس گویند.


گل هابرشاخسارهادلبربارکنندوآب درجویبارها،نغمه سرای همه موجودات درپاکی وصفای زنده گی


راباشکوه وجلوه های دل انگیزپذیرایی کنند.


به دوستدارن وعزیزان شان هدیه کنند.درختان خسته دارباشگفتن غنچه های سپیدورنگین بوستن هاراجلوه گاه بی نظیردلباخته گان طبعیت بیارایند.


عطروبوی گل های شبدرها،فضای سبز،وکشتزارهاراباجادووبوی شان عاشق وشادی هابه تفریح گاه های زیبابیارایند.


ودوباره درختان ارغوان بالباس ارغوانی وبوی عطرشان درمیان درختان سرووصنوبرجلوهایی زیباطبعیت ونقاشی درزمین رابه نمایش گذارند.


دل های خسته ودردمندوزنگ آلود رابه صیقل معجزه آرایی طبعیت خویش شتشودهندوآرامش بخشند.


وعقده وتحقیرهای آدمیان بی احساس رادرزمینه های دردآلوده شان شسته وبه روزگارنووآینده


امیدها.آرزوهاراحیات دوباره بخشند.


دشت هاوصحراهابافرش زرین وپوش سبزونلیگون ودشت هارابالاله هاوشقایق سرخ رنگ عاشقان بهجلوه درآورد 


آرزو"رحمانی " About the author

Arzoorahmany

Arzoo Rahmany is a twelfth class student in Mahjube Heravi high school.

Subscribe 0
160