صداقت بهتریت خصلت آدمی...

Posted on at


صداقت خصلتی است که انسان را به دلها محبوب میسازد،فرق نمیکند در چه مورد باشد ولی
 بهترین نکته برای موفقیت در زنده گی ابدی و ازلی خواهد بودکه حضرت محمد(ص)
سرورکائنات هم این خصلت نیکو رت داشتند وشایدهم بخاطرهمین بوده که در هیچ لحظه ای از
 زنده گی شان باختی دیده نمیشود.
 صداقت هم باعث اصلاح شدن قلب وهم باعث رضایت خداوندوبنده اومیشود.انسان صداقت کار
 همیشه اعتماد تک،تک از افراد جامعه را جلب میکنددرهرکاری که بخواهد.کسیکه صداقت را
 پیشه میکندخداون در هرکار برایش توفیق میدهد برای انجام دادن آن ودر هراقدام با او خواهد
بودحتی درمعاملات اوچنانچه الله(ج)فرمودند:وقتی دو شخص با هم معامله میکنند فردسومی
من خواهم بوداما در صورتیکه صداقت در بین شان از بین رفت من نیز از بین شان خواهم
رفت.
دراین قسمت قصه کوتاهی را با شما میشنویم،میگویند:یک خانم پیری برای خریداری رفته بود،
او به بانک آمد ویک موتررارا نزدیک دروازه بانک مشاهده کردپیرزن داخل موتردید که کلی
جاه مانده بود،پیرزن کلی را گرفته ومردرا تعقیب کردتارسید به بانک.مردتفنگ را از جیبش
گرفت و به کارمندگفت:همه پول ها را به من بده...!
پیرزن که چند لحظه بعد رسید و تماشاگر این صحنه نبود،کلی را بدست آن مرد داد و
 گفت:مردجوان!تو احمق هستی...؟؟؟هیچ وقت کلی را در موترت نگذارکسی موترتوراخواهد
 دزدید.
   مردخیره به پیرزن نگاه کردوبعد به طرف کارمند نگاه کرد،کلی خودرا گرفت و از بانک
بیرون شده به موتر خویش نشست وسریع حرکت کردبدون گرفتن پول از کارمند.
صداقت را باید در همه جای تجربه کرد شاید صداقت ،صداقت را ببارآورد.انسان پاک و صداقت
  کار را همه دوست دارند بیاییدتا با کارهایمان عزیز دلها شویم.
 
(Samira Nahil)About the author

samira-nahil

My name is samira i stidied English in toefle course as a profissonal i am in 10th class of amir ali shir navaii and i wanna to attend in diferent courses of english in the world my only wish is that to be every prson that i wanna......

Subscribe 0
160