آرشیف ملی افغانستان

Posted on at


آرشیف ملی افغانستان


آرشیف ملی افغانستان اداره ئی است که همزمان با موزیم ملی ایجاد گردیده در آن اسناد تاریخی از قبیل فرمانها،وثایق،قباله ها،نکاحنامه ها،روزنامه ها،عکسها، اسناد دولتی،حکمنامه ها،مصوبات تاریخی،اقرار نامه ها،معاهدات دولتین،تثاویر آزادی خواهان وآثار نادر چاپی نگاهداری می شود.


آثار اولی که در موزیم ملی افغانستان نگهداری می شد نسخه های از قرآن کریم،تفاسیر وکتبی را احتوا می کرد،که با خط زیبا نگاشته شده ودارای لوحه های میناتوری و کتبی را احتوامی کرد که با خط زیبا نگاشته شده ودارای لوحه های میناتوری وجدولهای طلا کاری شده بودبا گزشت زمان آثار دیگری نیز جمع آوری شده که با عث غنامندی موزیم ملی و آرشیف ملی گردید.


در واقع منبع آرشیف ملی افغانستان کتاب خانه ئی است که در زمان امیر حبیب الله خان تنظیم و درزمان امیر شیا ه غازی امان الله به کتابخانه ملی مبدل گردید در این دوران نسخه ها واسناد دست نویس وخطاطی شده جمع آوری گردیده وبنیاد کتابخانه خطی افغانستان در منزل پنجم وزارت اطلاعات وفرهنگ گزاشته شده ودر سال1352 به آرشیف ملی مسمی گردیده ساختمان دیگری برای آن اختصاص یافت.


آرشیف ملی افغانستان به طوررسمی در سال 1356ه ش گشایش یافت و با ثبت آن در ینسکو شهرت جهانی را کسب کردآرشیف ملی دارای دوبخش عمده نسخه خطی واسناد تاریخی است که در تالار نسخ خطی آن پیرامون پانزده هزار جلد کتاب پشتو،دری،عربی،وبعضی از نسخه های خطی زبان های دیگر دست نوشته های از قرآنکریم در چندین نسخه رساله ها، دیوانها ،کتب ادبی،تاریخی،فلسفی،می باشد.


تالار اسناد تاریخی آرشیف ملی شامل یکصد وشصت هزار قطعه سند تاریخی از قبیل فرمانها،وثایق،قباله ها،نکاحنامه ها،روزنامه ها،عکسها،اسناد دولتی،حکمنامه ها،مصوبات تارخی،اقرار نامه ها،معاهدات دولتین،تصاویر آزادیخواهان وآثار نادرچاپی می گردد.


 


نویسنده:سید علی اصغر یعقوب زادهآرشیف ملی افغانستان


آرشیف ملی افغانستان اداره ئی است که همزمان با موزیم ملی ایجاد گردیده در آن اسناد تاریخی از قبیل فرمانها،وثایق،قباله ها،نکاحنامه ها،روزنامه ها،عکسها، اسناد دولتی،حکمنامه ها،مصوبات تاریخی،اقرار نامه ها،معاهدات دولتین،تثاویر آزادی خواهان وآثار نادر چاپی نگاهداری می شود.


آثار اولی که در موزیم ملی افغانستان نگهداری می شد نسخه های از قرآن کریم،تفاسیر وکتبی را احتوا می کرد،که با خط زیبا نگاشته شده ودارای لوحه های میناتوری و کتبی را احتوامی کرد که با خط زیبا نگاشته شده ودارای لوحه های میناتوری وجدولهای طلا کاری شده بود.


با گزشت زمان آثار دیگری نیز جمع آوری شده که با عث غنامندی موزیم ملی و آرشیف ملی گردید.


در واقع منبع آرشیف ملی افغانستان کتاب خانه ئی است که در زمان امیر حبیب الله خان تنظیم و درزمان امیر شیا ه غازی امان الله به کتابخانه ملی مبدل گردید در این دوران نسخه ها واسناد دست نویس وخطاطی شده جمع آوری گردیده وبنیاد کتابخانه خطی افغانستان در منزل پنجم وزارت اطلاعات وفرهنگ گزاشته شده ودر سال1352 به آرشیف ملی مسمی گردیده ساختمان دیگری برای آن اختصاص یافت.


آرشیف ملی افغانستان به طوررسمی در سال 1356ه ش گشایش یافت و با ثبت آن در ینسکو شهرت جهانی را کسب کرد.


آرشیف ملی دارای دوبخش عمده نسخ خطی واسناد تاریخی است که در تالار نسخ خطی آن پیرامون پانزده هزار جلد کتاب پشتو،دری،عربی،وبعضی از نسخه های خطی زبان های دیگر  دست نوشته های از قرآنکریم در چندین نسخه رساله ها، دیوانها ،کتب ادبی،تاریخی،فلسفی،می باشد.


تالار اسناد تاریخی آرشیف ملی شامل یکصد وشصت هزار قطعه سند تاریخی از قبیل فرمانها،وثایق،قباله ها،نکاحنامه ها،روزنامه ها،عکسها،اسناد دولتی،حکمنامه ها،مصوبات تارخی،اقرار نامه ها،معاهدات دولتین،تصاویر آزادیخواهان وآثار نادرچاپی می گردد.


 


نویسنده:سید علی اصغر یعقوب زاده160