ورزش

Posted on at


                                                                    

ورزش برای صحت خیلی مفید می باشد اگرمی خواهیم که صحت سالم داشته باشیم پس باید ورزش کنیم تا صحت مند شویم پس هرروز صبح باید ورزش کنیم  تا که صحت مند باشیم وهرروزصبح باید حرکات مختلفی راانجام بدهیم تا که اضلات بدن مان سالم بماند ورزش یگانه راهی است که می توانیم صحت خوب وسالم داشته باشیم ومی توانیم

هرروزصبح ورزش کنیم تا چربی ها ی که دروجود مان اضافی می باشد ازبین برود پس باید ورزش را هرروزانجام بدهیم وحرکات مختلفی انجام بدهیم هرروز صبح تا فابده ان به وجود مان برسد چون ورزش فاید های زیادی دارد برای صحت خوب وسالم وشاداب نگهداشتن جسم وجلد می باشد هرانسانی که می خواهد که جسم سالم

 

وشاداب داشته باشد پس را درست وسالم را انتخاب کند تا که یک اندام خوب داشته باشد ویک جسم خوب وزیبا. وورزش های مختلفی وجود دارد دردنیا وهرکس یک ورزش رادوست وهمان ورزش را هرروز کارمی کند چون دوست دارد که دارای یک جسم خوب وسالم داشته باشد ویک بادی خوب وزیبا داشته باشد ورزش خیلی مفید می

 

باشد برای انسان یگانه رای که صحت خوبی داشته باشیم ورزش می باشد خون را صاف وپاک می کند ورزش کردن را خوبی می باشد برای ازبین بردن مکروب های بدن وورزش کردن خون را به جریان می اندازد وخون ناصاف را صاف می کند وخودم هم ورزش را خیلی دوست دارم صحت خیلی خوب می باشد About the author

bahmanbarekzai

bahman barakzai was born in nimroz province Afghanistan,graduated fram Riaz high school in 2007 in Herat bahman graduated fram computer Science in Herat

Subscribe 0
160