چگونه انسان هااز حيوانات متمايز گرديد

Posted on at


چگونه انسان هااز حيوانات متمايز گرديددر ابتدا خلقت انسان تمام زنده جان ها ي روي زمين با هم يكجا در غار ها و كوه ها بطور برهنه و عوريان زنده گي نموده و همواره براي بدست آوردن غذا با حيوانات مبارزه نموده اند و چون حيوانات زنده گي نموده اند .


اما از نقطه نظر اينكه خداوند متعال انسان را اشرف مخلوقات خلق نموده است بشر توانيت كه خود را به مرور زمان از دنياي حيوانات متمايز سازد


.


در ابتدا انسان روي زمين دانست كه چگونه در غار هاي كوه براي خود سر پناه پيدا كند وزنده گي نموده و خود را از برودت و حرارت هاي طبيعت محافظت نمايند .و بعد از آن بیشتر غور نموده تا اينكه اسلحه اي ساده اي بسازد و ذريعه آن شكار نموده و آنراذريعه اي آتش كه قبلا شناخته بود بپزد و چون آتش را شناخت اين به ذات خود برتري و متمايز بودن انسان را از حيوانات خود بيانگر برتري انسان را نظر به حيوان نشان ميدهد .و همچنان انسان توانيست كه از پوست حيوانات براي گرم نمودن و پوشيدن جسم خود از پوست حيوانات براي خود لباس بسازد .و از پوست حيوانات براي مبادله اجناس پول بسازد كه بعد ها در عوض پوست حيوانات به جاي پول از تكه آهن ها ي چون سرب ،فولاد ،مس،و به مرور زمان از طلا و نقره استفاده منوده اند .


 


و همچنان به مرور زمان انسانها آموختند كه نبايد چون حيوانات به طور گروهي زنده گي نمايند و آنهاتوانيتند كه تشكيل خانوده داده و احساس مسوليت در برابر خانوده و فرزندان خويش نموده كه در اين جا عاطفه و مهرباني بوجود آمده .


و همچنان انسان هاي روي زمين توانستند كه به زودي خود را پيدا نمايند و آهسته آهسته به خود باور و يقين نموده و به مرور زمان حزفه و شغل را آموختن و به كار مشغول شدند و از حيوانات كه روزي چون آنها زنده گي ميكردند را بكلي فراموش نموده و از حيوانات براي آسوده گي خود به بهره برداري پرداختند و در اينجا بود كه دنياي انسان ها از حيوانات بكلي مجذا گرديد و انسان ها دانستند كه آنها اشرف مخلوقات بوده و خداوند آنها را بر تر از حيوانات خلق نموده است .


و بلكه حيوانات را وسيله اي براي آسايش و براي منفعت و بهره برداري براي آنها خلق نموده است .پايان


نویسنده: عمرزبیر حمیدی


 About the author

omar-zobair-hamidy

I AM OMAR ZOBAIR FROM HERAT, I'M THE 4TH YEAR STUDENT OF COMPUTER SCIENCE (BCS), AND BESIDE OF BEEING VICE-PRESIDENT OF A CONSTRUCTION COMPANY, I AM A BLOGER AT FILMANNEX

Subscribe 0
160