زنان افغان

Posted on at


زنان یک پیکر بسیاربزرگ جامعه محسوب میشوند

وهمچنان قشرآسیب پذیرجامعه اندباید با آنان به لطافت برخورد شود واز پرخاشگری باید خودداری شود

این زنان هستن که آینده سازان کشور را می پرورانند

این زنان هستن که با محبت خود دل ها را نرم میسازند

این زنان هستن که نسل های بزرگ را بوجود آورده و به مقام میرسانند

برعلاوه زنان نقش مهمی در جامعه ایفا میکنند به خصوص جامعه امروزی  نیاز به پیشرفت دارد

اما زنان افغان زنانی اند که همیشه در قیدوبند فرهنگ های نا مناسب و نا سالم گرفتارند

ونمیتوانند ازین قیدوبندها رهایی بیابند

فرهنگی که برآنان تحمیل کردند که مانع بروزدادن استعدادهای شان شوند

یکی ازین فرهنگ های ناسالم برقع است که باعث کم باوری برآنان میشود و همپنان مشکلات صحی ازقبیل مشکلات تنفسی

زنان افغان همیشه قربا نی این فرهنگ های آزاردهنده بودند و این خود ناشی از بیسوادی بزرگان فامیل آنان است

زنان افغان دردورنج ها و خشونت های مختلفی را متحمل شدند اما بخاطرزن بودن شان نتوانستند صدای شان را بلند کنند وخاموش مانند

ویکی دیگرازین فرهنگ های ناسالم ازدواج های پیش از وقت است و باعث تحت فشار گرفتن آنان میشود

و این باعث میشود که نه در زنده گی مشترک خود موفق باشند نه در زنده گی اجتماعی و نه هم در پرورش اطفال شان

و همچنان ازدواج های اجباری است که این خود صدمه های روحی و روانی برآنان وارد میکند

وباعث میشود که ازادامه تحصیل باز بمانند بلکه باعث میشودتاازادامه دادن زنده گی برآنان مشکل شودو این باعث خودسوزی ها و خودکشی ها میشود

 

 

 About the author

nastran-osmany

Nastran was born in Herat city.she is in 12thclass.at Hoze_karbas High school.she loves traveling and spotrs.

Subscribe 0
160