خواب کردن چه آدابی دارد

Posted on at


 


خواب ضرورت بدن هر فرد میباشد.وباعث آرام شدن روح وروان میباشد هرانسان درجریان روزکار کرده وزحمت میکشد. واز تمام نیروی که دروجودش است درحلول روز استفاده  میکند  .وقتیکه شب فرا میرسد خداوند(ج)برای بنده گانش شب را به آرامش وآسایش  قرار داده تامردم استراحت کنند وتمام خستگی که در روز کشیده اند درشب رفع گردد .خواب شدن نه تنها آرامش بلکه عبادت هم گفته میشود. قبل از خواب شدن آدابی وجود دارد که همه مسلمانان باید وضوگرفته بعدا کلمه طیبه ،سوره اخلاص ،ایت الکرسی ویاقرآن ودیگر دعاهارابخوانند تا از شر وسوسه شیطان تمام مسلمانان حفظ گردند. ودر هنگام بیدارشده هم آدابی وجود دارد .اولتر ازهمه شکر خدای پاک را کرده بعدا وضوگرفته نماز رابرپادارد. ویاقرآن پاک ،آیت الکرسی را بخواند تاباعث زیادشده رزق وروزی وبرکت در زنده گی شود. انسان هانباید زیاد خواب شودن که اسراف وقت کنند ونه آنقدر بیدار خوابی نمایند تابه صحت وروان خویش ضرر برساند وتابه تن وجسم شان نقصان آوردند. زودخواب شدنیکی از آداب خواب شدن است. چون در زنده گی بشر رول عمده از آرامش رابازی میکندواین دارایی چند نکته مهم است پیروی از پیامبر اسلام حضرت محمد (ص)


درخواب شدن ذهن وروان بشر راحت میشود .


باعث دور کردن غم واندوه نهفته در ذهن انسان میشود.وهمچنان این فواید در روز چندان موثریتی را بجانمیگذارد. یعنی وقتی انسان زود خواب شود صبح زود بیدارشده وبه بسیار شادابی به انجام فعالیت خویش در روز میشتابد . واین مسلم زنده گی بشر است که درپهلوی  کار کردن نیاز به یک استراحت هم دارد که بعد از هر فعالیت ها کار کردن درجهتداشتن نیروی اضافه برای کار دیگر بر خواب استراحت نیاز داریم. 
About the author

160