نظریات مردم در رابطه با کاندیدان

Posted on at


مردم نسبت به #انتخابات واکنش های مختلفی نشان میدهند و همه کوشش دارند که نامزد مورد نظر خود را شناسایی کرده و به او رای دهند، تعداد زیادی از مردم نیز سرگردان هستند و نمیداند که به چه کسی رای بدهند،بعضی مردم نیز سرسخت از منافع کاندید مورد نظرشان حمایت میکنند.بعضی از واکنشهای مردم جالب و دیدنی هست !
راننده تکسی:به کی رای بتم؟کدامشان خاین نیستند؟تا چند وقت پیش مردم را قتل میکردنند حالی میخواهند اینده مردم را جور کنند،همو قاتلایش پیسه دار هستند کمپاین میکنند و همو ادمای خوبش کم پیسه هستند و د یک گوشه شیشته و کسی وا ره نمیشناسه.
مادرم تبلیغات تلوزیون را تماشا کرده و نظر خود را ابراز میکند:
مادر:مه به همی تیم رای میدم که یک زن د بینشان هست ،همگی تیم خوب مالوم میشن،چهره های کلگی شان د ادمای خوب میمانه. دیگرایش خوب مالوم نمیشه.
پدرم:همی محقق چی کده که برایش رای بتیم؟حالی سیل کو گپایشه چی رقم گپ میزنه،مردم دیگه بازی شما ره نمیخوره
زن کهن سال: عکسی این ظالمه کی د یی چهار راهی بند کده ؟همی ادم نبود که چند سال پیش مردمه د سر دار میکد،زنده گور میکد ؟ همی قدر زود مردممان یادش رفت و حالی ماندن عکسشه د چهار راهی بند کنه،اگر مه میتوانستم میرفتم عکسشه پایین کده و چیر چیر میکدوم،مه به این ادم رای نمیتم.About the author

minarezaee

مینا رضایی متولد 1990 در کابل،افغانستان زندگی میکند .

Subscribe 0
160