انتخابات رویایی که به حقیقت تبدیل میشود

Posted on at


 


شهر هرات 7حوت سال 1392


سازو نوا در جاده ها و کوچه ها صحبت انتخابات پیچیده در شهر ها و خانه ها رقص و پای کوبی کنند در پارک ها و جاده ها جوانان با دل گرم، کهن سالان با دیده تر عده ای با سر برهنه و پیراهن کنده عده ای با مد و فشن استایل برازنده، پستر و عکس و شعار به دست با شوق و ذوق  توضیع کنند به هر رهگذر و بیننده عده ای صف بسته اند در عقب فاتحان رزمنده  شورو غلغله هاست در شهر ما مردم که ساله ها توهین و تحقیر شده اند در قفس های فریب و دروغ و یا به رشته های درد و غم به زنجیر شده اند با رحمت حق مالک و صاحب عقل و تدبیر شده اند عزت شان زیاد شده حرمت شان برپاشده از برکت قانون امروز مالک راه و حق خویش شده اند صاحب ملک و جای خویش شده اند اکثریت احترام و اکرام میشوند  گوش های بسته باز شده حرف های شان شنونده دار شده بازار و خانه ها گرم و داغ  از دروغ و شایعه که در زمین و هوا به هر سو پراکنده شده محفل و مجلس ها گرم و پرشور کوچه ها و تالار ها آراسته با تصویر و شعارهای رنگین گفتگو و پچ پچ هاست در همه جا در مورد شعارها و پیام ها آویخته بردر و دیوارها یکی خام و یکی پخته ابتکاراتی است از نشرات و مدیای برجسته گاهی عکس و تصویر ها بینی دریده و پاره، آویزان چو پیراهن و چادر پیررنهای افتیده و فرسوده، درختان شهر پذیرای تصویر ها شده  سه چرخه و دکه ها و موتر ها پر نگار شده  مصاحبه ها و میز گرد ها داغ و جوشان در تلویزیون و رسانه ها میبینیم هر شام ارائه میدهند اندیشه و طرهای خروشان در بازار گرم مکاره تبلیغاتی فخر فروشی ها و خودستایی ها هست پذیرای بیننده های ایستاده و نشسته گردو خاک تبلیغات پیچیده در فکر و اندیشه ها شعارها آگنده اند با صداقت و دروغ و وعده ها چو کبوتران به پرواز در آمده اند بر آسمان شهر و روستاهای ما خوش باوران سینه ها چاک کنند امید واران سنگ را خاک کنند قومندانان اربابان و قریه داران سخت مشغول اند گرفتار معامله خرید و فروش راهی مردم مجبورند جیب شان پر و صاحب دستر خوان شده اند پذیرای تحفه و هدیه های متنوع همچو لنگی چپن و کلاه زرین و سیمین شده اند در حقیقت مشغول معامله راه مردم غریب و بی زمین شده اند بازار گرم و سفره ها خوشبو سخن ها پر خنده و شیرین عده ای گرفتار شکار سکه و نگین چه روز های خوشیست پر بار و نمکین برمدعیان، زورمداران، مفلسان، عالم و جاهل وصادق ... همه را در پهلوی هم بر یک دستر خوان میبینیم آنانی که میدانند بی خیال میگذرند و تماشاه گر خاموشند آنانی که به امیدند غرق در دریای آرزو و فریب اند آنانی که نمیدانند در فکر و خیال پلو چرب و نمکین اند  مبارک است! این چند روز که هر کسی خود را در آئینه روزگار میبینند سپاس پروردگار و خالق هستی را که مردم را با تجارب و روشنگری های چندین ساله اخیر چهره های صادق و خدمت گذار فرصت طلب و بی وفا  به برادران و خواهران هم وطن هم شهری ها و روستانشینان ولایت ما پرده برداری کرده اند و اکثریت به ارزش رای و حق خویش آگاه شده اند و یقینا راه خود را به امانت دار صاق و راستگو خواهند سپرد


خوشا بر ملتی که اندیشه در سر دارد    رهبر شایسته و صادق در بر دارد160